Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Zijn de Sjiieten moslims?

 In de naam van Allah. Iedere moslim is verplicht om kennis op te doen. Dit artikel gaat voornamelijk over de “Raafidah” (Verwerpers, Twaalver Sjiieten), en de Sjiitische geleerden. De meeste sjiieten van vandaag hangen actief of passief deze leer aan. Van jongs af aan worden de meeste sjiieten wijs gemaakt dat de eerste 3 Khaliphen en andere Vrome Voorgangers geen moslim zijn. Diegene die meent dat de Khaliphen geen moslims zijn, keert zich direct tegen de Profeet. Daarnaast is bijvoorbeeld Abu Bakr (als de Tweede in de grot) genoemd in de Koran. Hiermee keert de Verwerper zich dus ook tegen de Koran, en daarmee de Islam.

Naast de Rafidha zijn er ‘sjiieten’ bij naam. Zij zijn onwetend over hun geloof, maar bidden en vasten wel en doen niet mee aan het Verwerpen. Tot slot heb je de onwetenden.

Omdat wij de laatste tijd veel vragen binnen krijgen over de Sjiieten en wat wij van hun vinden, lijkt het ons nodig om een aantal zaken uit de doeken te doen. Ten eerste is het niet mogelijk om alle volgers van een groep (sjiisme) als ongelovig te bestempelen. Dit omdat er dus onwetenden tussen zitten, en/of volgelingen die niet geloven in Tabarra (verwerping) of Tahreef ul Koran. Wij zullen het in dit artikel spreken van Raafidah. Deze naam is ontleend aan het Arabische werkwoord ‘rafada’, oftewel het verwerpen (van iets). De naam is hun gegeven omdat zij zich distantiëren van alle metgezellen op een enkeling na. Zij verketteren hen, schelden hen uit en doen grote aantijgingen aan hun adres.

Aangezien de Sjiieten van vandaag de dag over het algemeen deze overtuiging erop nahouden, kunnen zij ook aangemerkt worden als Raafidah. Simpelweg omdat zij zich vergrijpen aan Aboe Bakr, cOmar,cAa’ishah, cOethmaan, Zoebayr, Talhah en Moecaawiyah (moge Allah weltevreden zijn met deze metgezellen).

Zodra iemand in de tijd van onze vrome voorgangers slecht sprak over één van de metgezellen van de Profeet, werd hij tot de Raafidah gerekend. De term Sjiiet is in onze tijd misleidend bedoeld, want zo lezen wij in de boeken van de vroegere geleerden dat de Sjiieten die in de tijd van cAli, zoals Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah heeft aangegeven, niet van mening verschilden als het gaat om de verheven positie van Aboe Bakr en cOmar. Zij waren volgens hen ook beter dan cAli. Maar hun discussie was vooral gericht op de positie van cOethmaan ten opzichte van cAli. Zij vonden namelijk dat cAli beter was dan cOethmaan en niet andersom.

De Raafidah hebben de Islam omarmd met de intentie om de Islam van binnenuit kapot te maken. Zij richten zich voornamelijk op het zaaien van twijfels over het geloof. De naam Raafidah kwam hun vooral ten dele toen zij eisten van Zayd, de zoon van cAli, om afstand te nemen van Aboe Bakr en cOmar. Toen hij dit weigerde te doen en zelfs te kennen gaf dat hij juist afstand neemt van degenen die afstand van hen nemen, hebben zij hem verworpen. En in werkelijkheid hebben zij daarmee de hele Islam verworpen.

Imam ash-Shaaficie heeft gezegd: “Ik heb niemand gezien die erger is in het afleggen van valse getuigenissen, dan de Raafidah.”

(Soenan al-Koebra al-Bayhaqie)

Ook toen Imam ash-Shaaficie werd gevraagd of een persoon achter een Raafidie kan bidden, antwoordde hij: “Nee, bid niet achter hem.”

(Siyar Aclaam un-Noebalaa’)

En het uitschelden van Aboe Bakr alleen is voldoende om iemand tot ongelovige te verklaren, zoals Imam Aboe Haniefah en Imam ash-Shaaficie hebben gezegd. Hetzelfde valt ook op te maken uit de woorden van Imam at-Tahaawie in zijn welbekende boek al-cAqiedah at-Tahaawiyyah.

Imam al-Boekhaarie heeft zelfs te kennen gegeven dat het bidden achter een Djahmie of een Raafidie hetzelfde is als het bidden achter een jood of een christen.

(Khalqoe Afcaal ul-cIebaad)

Imam Ahmad heeft gezegd: “Ar-Raafidah zijn degenen die afstand nemen van de metgezellen van de Profeet, hen beschimpen en kleineren. En zij verketteren hen allen op vier na, namelijk cAli, cAmmaar, Miqdaad en Salmaan. De Raafidah heeft niets van doen met de Islam.”

Ook vroeg cAbdoellaah, de zoon van Imam Ahmad, aan zijn vader over een man die een van de metgezellen van de Profeet uitscheldt. Hij antwoordde: “Ik beschouw hem niet als moslim.” Hetzelfde antwoordde hij toen hij werd gevraagd over iemand die Aboe Bakr, cOmar en cAa’ishah uitscheldt.

Imam Maalik werd ook gevraagd over degene die de metgezellen van de Profeet uitscheldt. Hij zei over diegene dat die geen aandeel heeft in de Islam.

Dus wanneer wij vernemen dat iemand metgezellen verkettert, zoals Aboe Bakr, cOmar, cOethmaan of Moecaawiyah, dan wordt hij hoogstwaarschijnlijk niet als moslim beschouwd. Met deze persoon wordt ook niet getrouwd en als hij komt te overlijden, dan wordt er niet voor hem gebeden, noch wordt hij tussen de moslims begraven.

Moge Allah (De Verhevene) ons en alle andere moslims vergeven voor onze fouten.

Team al-Yaqeen

Engels: http://www.schiiten.com/backup/AhlelBayt.com/www.ahlelbayt.com/articles/islam/are-the-shia-considered-muslim.html

2 Comments

  1. Ik vind dat je nogal onaardig reageert gsjen hadra Google -_- als soenie schaam ik me voor de vijandigheid tussen moslimsbroeder. Allah is alwetend laten we niet hoogmoedig doen. Allah irfer lina

  2. Sjiieten geen moslims noemen is niet iets aan ons. Ik persoonlijk vind dat ieder die Allah accepteert, de koran als Gods woord accepteert en Mohammed als laatste profeet van Allah accepteert zie ik ze als Moslims. Meeste Sjiieten in Iran zij afkomstig van gedwongen bekeerlingen door Shah Ismail I en zijn Safaviyya Qizilbash orde. In plaats van Sjiieten te beschuldigen kunnen jullie beter missionarissen sturen. Ik zie Sjiieten als mijn gelijken maar het is aan jullie of je ze Soennitisch willen maken…..

    EDIT ADMIN: Salamualeykum broeder. Het gaat hier om een stuk van al-yaqeen.com, dat door ons verder is geneutraliseerd. Het gaat tevens niet om alle sjiieten, maar de extreme sjiieten die onder andere de compleetheid van de Koran niet erkennen, etc..

Trackbacks/Pingbacks

  1. Opmars van ISIS in Irak niet te stuiten - […] Zijn de Sjiieten moslims? | Sjiieten-ONTMASKERDwww.sjiieten-ontmaskerd.nl/zijn-de-sjiieten-moslims/ Diegene die meent dat de Khaliphen geen moslims zijn, keert zich direct ...…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *