Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Mutah (Kort huwlijks contract)

Iedere huwelijksvorm dat zich tegen de islamitische regels (sharia wetgeving) keert, is ongeldig. Een islamitisch huwelijk dient namelijk aan een aantal huwelijksvoorwaarden te voldoen.

Één van de eisen van een huwelijk is de bekendmaking ervan. Het moet publiekelijk kenbaar worden gemaakt dat twee mensen met elkaar zijn getrouwd. Dit is een basiselement van een huwelijk! Het tegenovergestelde hiervan gebeurd namelijk in het ‘geheim’ (prostitutie etc.).

De pilaren en de voorwaarden van een geldig islamitisch huwelijk zijn als volgt.

De pilaren van een islamitisch huwelijksakte:

 1. Aanwezigheid (beide legitieme huwelijkspartners)
 2. Weggeven (de voogd van de vrouw moet haar weggeven)
 3. Aanvaarden De bruidegom moet ermee instemmen.

De voorwaarden van een islamitische huwelijk zijn:

 1. Bruid & bruidegom moeten worden geïdentificeerd.
 2. Bruid & bruidegom moeten beiden instemmen met het huwelijk.
 3. De wali (voogd) van de vrouw draagt de verantwoordelijkheid van het huwelijkscontract.
 4. Er dienen twee getuigen (betrouwbaar) te zijn.
 5. Tot slot is het van belang dat er bekendheid wordt gegeven aan het huwelijk.

Wanneer kan men spreken van een wettig huwelijk?

Antwoord:

Er is pas sprake van een huwelijk wanneer een huwelijksovereenkomst wordt gesloten..
Wanneer beide partijen een huwelijksovereenkomst sluiten, kan men spreken van een wettig huwelijk..
Voorwaarde van deze wettige huwelijksovereenkomst is dat deze wordt gesloten in de aanwezigheid van een voogd en twee rechtschapen getuigen, dat de bruid – bij het opstellen van de huwelijksovereenkomst – bij name wordt genoemd en dat zij instemt met dit huwelijk..
Vervolgens dient de voogd van de bruid tegen de bruidegom te zeggen: ‘Ik geef jou mijn dochter – onder vermelding van haar naam – ten huwelijk.’
De bruidegom moet reageren: ‘Ik ga akkoord met dit huwelijk.’
Hiermee wordt het huwelijk voltrokken en zo is er sprake van een wettig huwelijk..

Bron: Noer ‘alaa ad-Darb: 15 van Imam Ibn ‘Oethaymien

Deze regels zijn voor iedereen duidelijk; voor een verdere uitleg van de regels, eisen & verplichtingen omtrent het islamitisch huwelijk verwijzen we je naar al-yaqeen.com

 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons zijn levenswijze en de sharia verduidelijkt. Wie zich eraan houdt, is gered en diegenen die zaken toevoegen aan de islam zijn verloren. Hedendaags zijn er tal van groeperingen die hun eigen draai geven aan een onderwerp om mensen voor de gek te houden en hun sekte of stroming aantrekkelijker te maken voor de dommen. De alevieten staan het toe dat mannen en vrouwen samen dansen, alawieten bidden niet, de Ahmadiyyah geloven dat de Profeet Mohammed NIET de laatste Profeet is en de sjiieten staan prostitutie toe.

Net als andere aspecten binnen de islam, hebben de sjiieten iets bedacht om de onwetenden te misleiden. Wanneer wij als moslims iets verkeerds doen, dan is dat zo; een zonde plegen (of ontucht/zina) is mogelijk. Wat wij echter niet doen, is zeggen dat het halal of aanbevolen is. En dit doet het sjiisme wel…

 

Wat is het tijdelijke huwelijk?
Het is een tijdelijk huwelijk in overeenstemming met de twee partijen. Dit tijdelijke huwelijk was een gebruik in oosterse landen, zoals het aan het vroege begin van de islam ook uitgevoerd werd door sommige mannen op hun missies/reizen.

Abdullah Ibn ‘Abbas (radiAllahu ‘anhu) heeft gezegd: “Het tijdelijke huwelijk bestond aan het begin van de islam. Een man kwam bij een stad waar hij geen kennissen had, dus trouwde hij voor een vastgestelde tijd, afhankelijk van zijn verblijf in de stad. De vrouw zorgde voor zijn voorzieningen en bereidde zijn voedsel. Dit gebeurde totdat het vers ‘behalve tegenover hun echtgenotes of hetgeen hun rechterhand bezit [slavinnen]’ [23:6] geopenbaard werd.” Ibn ‘Abbas verklaarde dat enige relatie die verder gaat dan dit, verboden is. [Overgeleverd door al-Tirmidhi]

Aangezien het tijdelijke huwelijk in de dagen van onwetendheid een gebruik was onder de Arabieren, zou het niet verstandig zijn geweest om het anders dan geleidelijk te verbieden, zoals de manier is van de islam in het verwijderen van pre-islamitische gebruiken die in strijd waren met de belangen van de mensen.

Het is duidelijk aangetoond dat het tijdelijke huwelijk niet instemt met de belangen van de mensen, want het veroorzaakt verlies voor de nakomelingen, het gebruikt vrouwen voor de vervulling van de lusten van mannen en het kleineert de waarde van een vrouw die Allaah geëerd heeft. Het tijdelijke huwelijk werd dus verboden.

Weerlegging van degenen die het toestaan
We zullen insha’Allah een aantal van de talloze bewijzen tonen om de lasterlijke beschuldigingen uit te wissen, die de misleide personen tegen Umar Ibn al-Khattab (radiAllahu ‘anhu) herhaald hebben. Deze mensen beweren valselijk dat hij de persoon was die het verboden heeft terwijl hij Kalief was. Hun motief voor deze valse bewering was slechts hun blinde vijandigheid tegenover de metgezellen van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam), die hem geholpen, gesteund en bijgestaan hadden.

Allah de Verhevene zegt: “En voor wat jullie van hen genieten: geeft hun hun compensatie [bruidsschat], als verplichting.”

[4:24]

Dit is het vers dat als basis gebruikt wordt door degenen die het tijdelijke huwelijk steunen. Ze gebruiken het uit onwetendheid of om anderen te misleiden door een oppervlakkige betekenis aan het vers te geven zonder naar de interpretatie ervan te verwijzen en zonder het algemene publiek aan de correcte interpretatie te helpen. Hier volgt de interpretatie ervan:

Imam Qurtubi zegt in zijn toelichting op dit vers dat de betaling in deze context de bruidsschat is en dat het compensatie genoemd wordt omdat het een beloning is voor de genieting. Dit is een bewijs dat de bruidsschat een compensatie is.

Al-Hasan, Mujahid en anderen hebben gezegd: De betekenis is verboden met wat je “genoten” hebt door je verbintenis met vrouwen in een correct huwelijk en dus slaat “geef hun hun compensatie” op hun bruidsschat.

Ibn Khuwayz Mindad heeft gezegd: Er is geen bewijs en het is niet toegestaan om het vers te gebruiken als toestemming voor het tijdelijke huwelijk aangezien de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) er voor gewaarschuwd heeft en het tijdelijke huwelijk verboden heeft. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Trouwt hen dus met verlof van hun familie.” Het is normaal dat het huwelijk plaatsvindt met toestemming van de ouders, zoals een correct huwelijk met een voogd en twee getuigen. Een tijdelijk huwelijk zit zo niet in elkaar. ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) heeft gezegd: “Het is verboden in de Qur’aan in de woorden van de Verhevene: ‘En degenen die hun kuisheid bewaken, behalve tegenover hun echtgenotes of hetgeen hun rechterhand bezit [slavinnen], dan worden zij niet verweten.’ [23:5-6]” Het tijdelijke huwelijk wordt niet als een correct huwelijk beschouwd en de echtgenote valt niet onder de categorie van wat de rechterhand bezit.

Ibn Kathir zegt in zijn toelichting op dit vers: als je van hen geniet, geef hun dan hun bruidsschatten, aangezien de Verhevene zegt: “geeft de vrouwen hun bruidsschatten als een schenking.” [4:4] Hij heeft de algemeenheid van dit vers geïnterpreteerd om het tijdelijke huwelijk te omvatten, toen hij zei: Er is geen twijfel over het feit dat het toegestaan was in het begin van de islam en dat het later verboden werd.

Ibn Jawzi zegt over dit vers: sommige commentatoren hebben gezegd: “wat er met dit vers bedoeld wordt, is het tijdelijke huwelijk en daarna werd het vervangen met wat er overgeleverd is van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) toen hij het tijdelijke huwelijk verbood.” Deze interpretatie heeft geen basis. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) stond het toe en verbood het toen met zijn eigen woorden, dus vervangt zijn latere verbod de toelaatbaarheid ervan. Wat het vers betreft: het staat los van het tijdelijke huwelijk. Het is alleen verbonden met genieting door een correct huwelijk.

 

Bewijzen voor het verbod
Uitgebreide artikel: Het verbod op Muta uit Sjiitische Ahadith.
Er zijn een heleboel verklaringen van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) die het tijdelijke huwelijk verbieden. Hier volgt een aantal:

Van Iyaas ibn Salamah van zijn vader, die gezegd heeft: “De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gaf goedkeuring voor het sluiten van een tijdelijk huwelijk (mut’ah) voor drie nachten in het jaar van Awtaas [na de strijd van Humayn in het jaar 8 na hijrah], daarna verbood hij het.” (2499)

Van al-Rabi’ ibn Sabrah van zijn vader: op de dag van de Verovering (van Mekka) verbood de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het tijdelijke huwelijk (mut’ah) met vrouwen. (Sahih Muslim, 2506)

En ook van hem (radiAllahu ‘anhu): dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het tijdelijke huwelijk (mut’ah) met vrouwen verbood en zei: “Het is verboden vanaf deze dag van jullie tot de Dag der Opstanding en wie iets gegeven heeft [als bruidsschat] zou het niet terug moeten nemen.” (Sahih Muslim, 2509)

Van ‘Ali ibn Abi Taalib: de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) verbood het tijdelijke huwelijk met vrouwen en het vlees van huisezels ten tijde van Khaybar. Dit is overgeleverd door al-Tirmidhi, die zei: de hadith van ‘Ali is hasan sahih en dit is wat gevolgd werd door de geleerden onder de metgezellen van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) en anderen. Dit is ook de mening van al-Thawri, Ibn al-Mubaarak, al-Shaafa’i, Ahmad en Ishaaq. Sunan al-Tirmidhi, 1040.

Deze bewijzen laten de correctheid van de consensus over het verbod zien. ‘Umar Ibn al-Khattab (radiAllahu ‘anhu) had het verbod genoemd vanaf de preekstoel en verklaarde de bestraffing ervoor en herinnerde de gemeenschap eraan dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het verboden had en er streng tegen vermaand had. Dit was in de aanwezigheid van zowel de migranten als de helpers en niemand had hem tegengesproken of met hem van mening verschild en het is bekend dat zij altijd zorg en aandacht besteedden om er zeker van te zijn dat de waarheid onthuld werd en elke fout gecorrigeerd werd, zoals ze in eerdere zaken hadden gedaan. Bovendien is het verbod behalve door ‘Umar door nog een aantal metgezellen overgeleverd.

Het verbod is overgeleverd volgens ‘Ali bin Abi Talib, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Abdullah bin Al-Zubayr en ‘Abdullah bin ‘Abbas, die het verbod ook ondersteunde toen hij eraan herinnerd werd en toen hij de verwijzingen van de anderen begreep. Dit is ook het begrip van de volgelingen, de geleerden en al de imams. Zij waren unaniem over deze kwestie.
Meningen van de vier imams
Hanafi
: In Fathul Qadir wordt verklaard dat het tijdelijke huwelijk niet geldig is en wordt dit huwelijk gedefinieerd als een man die tegen een vrouw zegt: “Ik zal zoveel keer van jou genieten voor een bepaalde som geld.” In Al-Hashia zegt hij nadat hij de twee verschillende soorten van het tijdelijke huwelijk heeft behandeld, dat het een contract met een vrouw is, dat opgesteld is met de intentie om geen zekerheid of zorg voor een kind te bieden, dat het voor een vastgestelde periode bedoeld is en dat het huwelijk na deze periode eindigt, of voor een niet-vastgestelde periode gebaseerd op het verblijf van de persoon bij de vrouw totdat hij besluit te vertrekken, waarmee het contract beëindigd wordt.

Shafi’i: Het tijdelijke huwelijk is een huwelijk voor een periode, dus als een voogd verzocht zou worden om zijn protégé voor een maand te huwen, dan zou dit een ongeldig huwelijk zijn.

Maliki: Het tijdelijke huwelijk is voor een termijn, alsof men tegen de voogd zegt: “sta mij toe om voor een maand met uw protégé te trouwen voor een bepaald bedrag.” Als zij overeenkomen, dan is het huwelijk ongeldig en zijn beide echtgenoten aansprakelijk voor een straf. Dit huwelijk wordt beëindigd zonder een scheiding, ongeacht of dit voor of na het consumeren van het huwelijk plaatsvindt.

Hanbali: Het tijdelijke huwelijk is een huwelijk voor een termijn, vastgesteld of niet vastgesteld, het maakt niet uit of het als huwelijk gelabeld wordt of niet, waarbij de man tegen de vrouw zegt: “sta mij toe om van jou te genieten,” en zij zegt: “ik geef jou mezelf voor genieting,” zonder een voogd of twee getuigen. Het tijdelijke huwelijk stelt twee kwesties aan de kaak: een huwelijk voor een vastgestelde termijn met een voogd en twee getuigen, of een huwelijk voor genieting zonder voogd of getuigen. In beide gevallen is het ongeldig.

 

Meningen van verschillende geleerden
Ibn Hazm heeft gezegd: “Het tijdelijke huwelijk is niet toegestaan; dit is een vastgesteld huwelijk dat toegestaan was in de tijd van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam), dat daarna door Allah vervangen is door middel van Zijn Boodschapper (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) tot de Dag der Opstanding.”

Imam Shawkani heeft gezegd: “We aanbidden in overeenstemming met wat we van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) geleerd hebben en we hebben de authenticiteit ontdekt van zijn eeuwige verbod op het tijdelijke huwelijk. Het feit dat sommige metgezellen zich hier niet bewust van waren, doet het grote aantal metgezellen dat zich er wel bewust van was en naar het verbod gehandeld hebben en het verkondigd hebben, niet teniet.”

Qadi ‘Ayyad heeft gezegd: “De geleerden hebben consensus bereikt over het feit dat het tijdelijke huwelijk een huwelijk was voor een termijn, zonder overerving, waarvan de scheiding aan het eind van de termijn plaatsvindt zonder discussie. De consensus hierna was dat het verboden was volgens alle geleerden met uitzondering van degenen die het verwierpen. Ibn ‘Abbas stond het toe totdat hij zich bewust werd van het verbod en het toen verbood en zei: ‘Als er nu tijdelijke huwelijken plaatsvinden, zijn ze ongeldig, ongeacht of het geconsumeerd is of niet.’”

Imam al-Nawawi heeft gezegd: “De waarheid van deze kwestie is dat het toegestaan was en verboden werd op twee gelegenheden. Het was toegestaan voor Khaybar en daarna verboden en toen toegestaan op de dag van bevrijding, de dag van Awtas, en drie dagen na de gebeurtenis voor altijd verboden.”

Imam Bayhaqi heeft gezegd: “Aan imam Ja’far bin Mohammed werd iets gevraagd over het tijdelijke huwelijk en hij zei: ‘Het is overspel.’”

 

Mut’a huwelijk binnen het Sjiisme.

Bewering over Mut’a in de Qur’aan weerlegd: https://www.youtube.com/watch?v=YqOE5e4O8Ms

Documentaire over Mut’a.

Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=zLe-ZR9LXbw

Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=3MxguuExGjI

Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=9NHIadVbrA8

Deel 4: http://www.youtube.com/watch?v=T0ZL1RCa7QQ


Het boek  ‘al-Muqni’ van de grote Shia geleerde al-Qummi over Mut’a:

 

 Zie hier hoe de sjiieten hun achterban voor de gek proberen te houden:

“… Hij zal geen woord met haar spreken, behalve dat Allah een beloning voor hem opneemt. En hij strekt geen arm naar de vrouw toe, behalve dat Allah een beloning voor hem opneemt. Wanneer hij gemeenschap met de vrouw heeft, zal Allah al zijn zonden hierdoor vergeven. En wanneer hij een bad [na de daad] neemt, zal Allah zijn zonden gelijk aan de hoeveelheid water dat zijn haar passeerde vergeven.”
http://theshia.files.wordpress.com/2008/10/mutah11.jpg?w=800&h=2498

 

Volgende quote:

De Profeet (ASWS) zei: “Jibreel ontmoette mij en zei: ‘O Muhammad, Allah zegt: ‘Ik heb de vrouwen die Mut’a praktiseren voor hun zonden vergeven.’”

Het boek Mustadrak al-Wasail: http://theshia.files.wordpress.com/2008/10/mutah1.jpg


Van Saleem bin ‘Aqabah dat zijn vader zei: ‘Ik vroeg Imaam al-baqir (AS) of er een beloning is voor degene die Mut’a doet.

De Imaam zei: “Ja, wanneer het gepraktiseerd wordt om het welbehagen van Allah te zoeken en om tegenstrijdig te zijn aan fulaan [‘Umar bin Khattaab].

En hij zal niet tegen haar [de vrouw] spreken behalve dat Allah een beloning voor hem opneemt. En wanneer hij dichtbij haar is, vergeeft Allah zijn zonden. En wanneer hij een bad neemt, zal Allah zijn zonden gelijk aan de hoeveelheid water die zijn haar passeerde vergeven.

Ik zei: “Gelijk aan het haar op hun lichaam?”

De Imaam antwoordde: “Ja, gelijk aan de hoeveelheid haar.”

Hij zei [ook]: “Inderdaad, Allah de Machtige en Majestueuze heeft bedwelmende drank voor ons Shia verboden en heeft daarvoor in de plaats Mut’a toegestaan.

 

Van Baqir die zei: de Profeet (ASWS) zei:

“Toen ik naar de hemel werd genomen tijdens de Israa, ontmoette Jibreel mij en zei: O Mohammed, de Machtigste en Majestueuze zei: ‘Ik heb alle vrouwen die Mut’a praktiseren vergeven.

 

Sjiitische pogingen om de Islam te veranderen, en soennieten voor de gek te houden.

De sjiieten proberen hun standpunten kracht bij te zetten, door overleveringen uit hun context te halen, de exegese ervan niet erbij pakken of op andere manieren.

Laten we eerst kijken wat de sjiieten (soms onbewust) in hun eigen boeken hebben staan:

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه :

(حَرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة )

انظر التهذيب 2/186 ، الاستبصار 3/142 ، وسائل الشيعة 14/ 441

Ali (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: “De Profeet (vrede zij met hem) verbad het vlees van ezels en mutah op de dag van Khaybar”.
Al tahtheeb 2/186, Al Istibsar 3/142, Wasael al Shia 14/441.

Ali zelf (diegene waarvan de sjiieten zeggen dat ze hem volgen, wat absoluut niet waar is overigens; Ali is vrij van de misdaden van de sjiieten!) heeft deze hadith overgeleverd.

 

Samenvatting over de nadelen en sjiitische meningen over Muta:

Een man is niet verplicht zijn tijdelijke echtgenote te onderhouden. Wel moet hij een eenmalige bruidsschat betalen, maar ook dat hoeft niet duur te zijn: vaak geeft de bruidegom de bruid bij een tijdelijk huwelijk als symbolische bruidsschat een koran cadeau.

Ali overleverde: ‘Profeet verbood Muta op de dag van Khaybar’ (staat in sjiitische boeken)

Geen een sjiietitsche geleerde geeft zijn vrouw, moeder of dochter weg voor muta. Zelf doen ze het wel met andere vrouwen. (tel uit je winst)

De vrouw kan de muta niet ongedaan maken; alleen de man kan dat.

Tijdens een reguliere huwlijk tussen twee sjiieten, kan de man alsnog muta sluiten met een andere vrouw (vreemdgaan)

“Kind uit Muta is beter dan een kind dat uit een echt huwlijk is geboren”. (perverse sjiitische fatwa)

Hassan Nasrallah, leider van Hezbollah Libanon en Ayatollah Ruhollah Khomeini, zijn slechts twee van de vooraanstaande sjiieten waarvan hun biologische vader onbekend is. (door muta)

Manhadj Us-Saadiqeen, Volume 2, Pagina 495. “Diegene die niet gelooft in Muta, is een afvallige en een ongelovige (van het Sjiisme).

Om de positie van de vrouw binnen het sjiisme nog verder omlaag te halen, leest u de Sjiitische Nederlandse Website: Ahlalbait:
2433. Een vrouw met wie het tijdelijk huwelijk wordt aangegaan, heeft niet het recht op onderhoud, zelfs als zij zwanger wordt.

De sjiiitische geleerden ontvangen geld. (wanneer ze een muta huwelijk afsluiten).

Extreem veel Iraanse Sjiieten verlaten de “Islam” omdat ze dachten dat het sjiisme de Islam was. Ook veel vrouwen verkiezen het soennisme door Muta, wanneer ze zich voelen ontdaan van hun eer.

Sura 33:67/68 (einde)

https://www.youtube.com/watch?v=2DqO2Fl_Sbo

https://www.youtube.com/watch?v=0OyySlwCu8Y

https://www.youtube.com/watch?v=jlUyvUXBpqU

https://www.youtube.com/watch?v=xHAA_CgWKpU

http://www.deshi3a.webs.com/tijv.html

https://www.youtube.com/watch?v=Fkli5pUGaEM

https://www.youtube.com/watch?v=3Wv8CFQ3iN4

 

Een document, ingestuurd door een broeder:

Ik heb een klein document opgesteld voor de broeders en zusters, mochten ze meer inzicht willen in het verbod op het tijdelijk huwelijk en om de overspeligen en shia te woord te kunnen staan wanneer zij met verworpen dalaa’il deze verboden zaak proberen goed te keuren, omdat het eenmaal een aanbidding is binnen het Shi’isme. Al hetgeen ik correct heb geschreven is van mij, en de tekortkomingen zijn van de Shaytaan.

Wanneer ik de referentie citeer die door de shia en rawaafid worden gebruikt, zal ik ze op deze manier citeren: ***referentie***

Ten eerste is dit Mu’ta (tijdelijk huwelijk) verboden in de volgende authentieke overleveringen van de profeet (vzmh). En het moet opgemerkt worden dat dit praktijk na de slag van khaybar samen met het vlees van ezels verboden werd voor altijd.

Conclusie: Mutah verboden op de dag van khaybar, tot Yawmul Qiyama DOOR MOHAMMAD (SAW) ZELF !

It was narrated from ‘Ali (may Allaah be pleased with him) that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade mut’ah marriage and the meat of domestic donkeys at the time of Khaybar. According to another report, he forbade mut’ah marriage at the time of Khaybar and he forbade the meat of tame donkeys. Narrated by alBukhaari, 3979; Muslim, 1407.

Het is overgeleverd van Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet van Allah [sallalahu aleyhi wasallam] Mut’ah (tijdelijk huwelijk) en het vlees van tamme ezelf heeft verboden ten tijde van Khaybar”

In talloze betrouwbare, Sahih ahadith is mut’ah verboden door de Profeet sallalahu aleyhi wasallam, zie onder.

Malik’s Muwatta, Book 28, Hadith 41, Abu Dawud, Book 011, Hadith 2068, Sahih Muslim, Book 07, Hadith 2874 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3249 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3251 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3252 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3253 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3257 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3258 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3259 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3260 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3261 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3255 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3262 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3263 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3264 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3265 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3266 Sahih Muslim, Book 08, Hadith 3267 Sahih Muslim, Book 21, Hadith 4763, Sahih Bukhari, Vol 7, Book 62, Hadith 050 Sahih Bukhari, Vol 7, Book 62, Hadith 052 Sahih Bukhari, Vol 9, Book 86, Hadith 091 Sahih Bukhari, Vol 7, Book 67, Hadith 432 Sahih Bukhari, Vol 5, Book 59, Hadith 527

Om het nog helder te maken, een juiste tafsir van deze aya.

 

Prohibiting the Mut`ah of Marriage Mujahid stated that, [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً]

 

(So with those among them whom you have enjoyed, give them their required due,) was revealed about the Mut`ah marriage. A Mut`ah marriage is a marriage that ends upon a predeterminied date. In the Two Sahihs, it is recorded that the Leader of the Faithful `Ali bin Abi Talib said, “The Messenger of Allah prohibited Mut`ah marriage and eating the meat of domesticated donkeys on the day of Khaybar (battle).” In addition, in his Sahih, Muslim recorded that Ar-Rabi` bin Sabrah bin Ma`bad Al-Juhani said that his father said that he accompanied the Messenger of Allah during the conquest of Makkah, and that the Prophet said, «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنَدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا»

 

(O people! I allowed you the Mut`ah marriage with women before. Now, Allah has prohibited it until the Day of Resurrection. Therefore, anyone who has any women in Mut`ah, let him let them go, and do not take anything from what you have given them.) Allah’s statement, [وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ]

 

(but if you agree mutually (to give more) after the requirement (has been determined), there is no sin on you.) is similar to His other statement, [وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَـتِهِنَّ نِحْلَةً]

 

(And give to the women their dowry with a good heart). The meaning of these Ayat is: If you have stipulated a dowry for her, and she later forfeits it, either totally or partially, then this bears no harm on you or her in this case. Ibn Jarir said, “Al-Hadrami said that some men would designate a certain dowry, but then fall into financial difficulties. Therefore, Allah said that there is no harm on you, O people, concerning your mutual agreement after the requirement (has been determined).” meaning, if she gives up part of the dowry, then you men are allowed to accept that. Allah’s statement, [إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً]

 

(Surely, Allah is Ever All-Knowing, All-Wise.) is suitable here, after Allah mentioned these prohibitions.

 

[وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَـتِ الْمُؤْمِنَـتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم مِّن فَتَيَـتِكُمُ الْمُؤْمِنَـتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَـت غَيْرَ مُسَـفِحَـتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَـتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ] (25. And whoever of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hands possess, and Allah has full knowledge about your faith, you are one from another. Wed them with the permission of their own folk (guardians) and give them their due in a good manner; they should be chaste, not fornicators, nor promiscuous. And after they have been taken in wedlock, if they commit Fahishah, their punishment is half that for free (unmarried) women. This is for him among you who is afraid of being harmed in his religion or in his body; but it is better for you that you practice self-restraint, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)

 

Bron: http://www.tafsir.com/default.asp?sid=4&tid=10829

 

 

http://islamqa.info/en/ref/20738/temporary

Fatwa geraadpleegd: IslamQA – Shaykh Ibn Saleh al Munajjid

 

Dus de claim dat het in de Qur’aan staat is 100 % incorrect.

 

De shia hebben naast dit, ook andere ”argumenten” om deze prostitutie van hun goed te praten.

 

Je zal deze shia/rafidis vaak deze referenties zien presenteren:

 

**********************************************************************************

Sunnitische verwijzingen: * Sahih al-Tirmidhi, V1, p.157 *

Tafsir al-Qurtubi, V2, p.365, overleverd door al-Darqunti

**********************************************************************************

 

Dit is de hadith:

 

 

823 حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم http://www.islamweb.net/newlibrary/display…no=2&ID=753

 

“… Ibn Umar werd gevraagd over Tamatu’ tussen Hajj en Umrah en hij zei

 

Hajj at Tamattu is helemaal GEEN TIJDELIJK HUWELIJK.

 

Nog een claim die ze maken gedurende hun missie om prostitutie voor zichzelf halal te maken is dit argument:

 

***Sahih Muslim, Book 008, Number 3243****

 

Dit is de overlevering:Abdullah (b. Mas’ud) reported: We were on an expedition with Allah’s Messenger (may peace be upon him) and we had no women with us. We said: Should we not have ourselves castrated? He (the Holy Prophet) forbade us to do so He then granted us permission that we should contract temporary marriage for a stipulated period giving her a garment, and ‘Abdullah then recited this verse: ‘Those who believe do not make unlawful the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Allah does not like trangressers”

De bovenstaande overlevering gaat over een militaire expeditie, en dit was een tijd voor de slag van khaybar, toen Mut’ah nog was toegestaan. Dus, weer een invalide argument.

 

De volgende argument gebruiken zij eveneens om te kunnen prostitueren:

 

———————————————————-

***Sahih Muslim, Book 008, Number 3246:****

———————————————————-

 

Dit is de overlevering:

Jabir b. ‘Abdullah and Salama b. al-Akwa’ said: There came to us the proclaimer of Allah’s Messenger (may peace be upon him) and said: Allah’s Messenger (may peace be upon him) has granted you permission to benefit yourselves, i. e. to contract temporary marriage with women. Sahih Muslim, Book 008, Number 3247: Salama b. al. Akwa’ and Jabir b. Abdullah reported: Allah’s Messenger (may peace be upon him) came to us and permitted us to contract temporary marriage

In relatie tot de vorige overlevering, dit was gedurende de tijd dat de Profeet het tijdelijk huwelijk had toegestaan. De mensen die dit plaatsen, naast het feit dat ze geen denkvermogen te hebben om objectief te zijn, eerlijk en oprecht te zijn, kunnen niet eens lezen in welk hoofdstuk deze overlevering is opgenomen door Imam Muslim: Namelijk ” Chapter: Temporary marriage and its prohibition for all times to come.”

online: http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/136-Sahih%20Muslim%20Book%2008.%20Marriage/11472-sahih-muslim-book-008-hadith-number-3246.html

De volgende argument in de reeks argumenten die ze misbruiken:

***

Sahih Muslim, Book 008, Number 3250***:

 

De hadith:

Abu Nadra reported: While I was in the company of Jabir b. Abdullah, a person came to him and said that Ibn ‘Abbas and Ibn Zubair differed on the two types of Mut’as (Tamattu’ of Hajj 1846 and Tamattu’ with women), whereupon Jabir said: We used to do these two during the lifetime of Allah’s Messenger (may peace be upon him). Umar then forbade us to do them, and so we did not revert to them.

Het is een bekend feit dat sommige metgezellen van de Profeet sallalau aleyhi wasallam niet op de hoogte waren van het verbod, zoals Jaabir ra en Ibn Abbas radiallahu anhu. Een soortgelijke overlevering:

Hadith in Sahih Muslim:

(Hoofdstuk: Mut’ah al Hajj !)

باب في متعة الحج  

1238 حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء  

قوله : ( عن مسلم القري ) هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة . قال السمعاني : هو منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس . قال : وقال ابن ماكولا ، هذا ، ثم قال : وقيل : بل ؛ لأنه كان ينزل فنظره قرة .  

Waar ging het argument tussen Ibn Abbas en Az Zubayr over ? Mut’ah al Haj in eerste instantie !

..ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير …

(Mut’ah al Hajj is geen tijdelijk huwelijk, maar het gebod om met je vrouw in de heilige stad te verblijven en de Hajj te verrichten.

De hadith die zij plaatsen is: Ibn Uraij reported: ‘Ati’ reported that Jabir b. Abdullah came to perform ‘Umra, and we came to his abode, and the people asked him about different things, and then they made a mention of temporary marriage, whereupon he said: Yes, we had been benefiting ourselves by this temporary marriage during the lifetime of the Holy Prophet (may peace be upon him) and during the time of Abu Bakr and ‘Umar. Sahih Muslim Book 008, Number 3248, Bab al-Nikah

Het Arabische daarvan is:

ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا أبان بن مخلد ثنا أبو عبد الله العطار ثنا عبد الرزاق أخبرني إبن جريج قال قال عطاء خرج جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء فذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر . رواه مسلم عن الحلواني عن عبد الرزاق ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:

De listige rawafid misbruiken deze hadith om hun haram praktijk met onschuldige moslima’s goed te keuren.

De context van de hadith is: Hajj en Umrah !

..Jabir b. Abdullah came to perform ‘Umra

De hadith gaat over Hajj At Tamatu en dat zal ik uitleggen.

De Hajj kan je op drie manieren verrichten:

Namelijk: Firaaq, dit houdt in dat je Hajj apart verricht zonder de Umrah te verrichten.

Qiran: Je intendeert de Hajj en de Umrah in 1 Ihraam. Je blijft in de status van Ihraam na de Umrah tot je de Hajj verricht.

De derde manier is Mut’ah: Dat is, je verricht de Umrah in Ihraam, en na de Umrah treedt je buiten de Ihraam, en mag je alles doen wat je normaal gesproken ook mag doen (behalve het verlaten van Maccah), waaronder gemeenschap hebben met je wettige vrouw. Wanneer de tijd van Hajj aanbreekt, treed je weer in de Ihraam en verricht je de hajj.

Dit heeft uiteraard helemaal NIETS te maken met tijdelijk huwelijk dat verboden is in de Islaam tot de dag des oordeels..

Ibn Abbas radiallahu anhu heeft het helemaal niet over Mut’ah an Nisa, en Imam Muslim heeft deze riwaya daarom ook geplaatst onder de hofodstuk: ‘’Baab fi Mut’atal HAJJ !!’’

باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

Hoofdstuk: ‘’Tijdelijk huwelijk en diens VERBOD tot de dag des oordeels’’

Bovendien was Ibn Abbas was ook FOUT om zo te denken, hier hebben we het overigens over gehad en Ibn Abbas radiallahu anhu was hierover gecorrigeerd door Ali ra:

Imam Muslim has narrated that according to Mohammad Bin ‘Abdullah Bin Numayr who said: “My father had narrated to us according to ‘Ubaidullah according to Ibn shahab according to Alhassan and ‘Abdullah the sons of Mohammad Bin ‘Ali according to their father according to ‘Ali (r.a.a.) that he heard Ibn ‘Abbas (r.a.a.) being lenient towards temporary marriage, so he said, ‘WAIT IBN ABBAS, THE MESSENGER OF ALLAH (SWT) HAD FORBIDDEN IT ON THE DAY OF KHAYBAR when he also prohibited the meat of domestic camels ”

En het is helemaal geen ‘’geheim’’ dat Abdullah ibn Abbas ra een andere mening had dan de rest over Mut’ah.

In het Arabisch:

عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء . فقال : مهلا . يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية 

الراوي:علي بن أبي طالبالمحدث:مسلم – المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1407

خلاصة حكم المحدث:صحيح

 

(‘..WAIT IBN ABBAS, THE MESSENGER OF ALLAH (SWT) HAD FORBIDDEN IT ON THE DAY OF KHAYBAR when he also prohibited the meat of domestic camels..)

Een soortgelijke overlevering over de woordenwisselling van Zubayr en Ibn Abbas ra.

Sahih Moslim. Chapter 27: CONCERNING TAMATTU’ IN HAJJ

Book 007, Number 2854: Muslim al-Qurri reported: I asked Ibn Abbas (Allah be pleased with them) about Tamattu’ in Hajj and he permitted it, whereas Ibn Zubair had forbidden it. He (Ibn ‘Abbas) said: This is the mother of Ibn Zubair who states that Allah’s Messenger (may peace be upon him) had permitted it, so you better go to her and ask her about it. He (Muslim al-Qurri said): So we went to her and she was a bulky blind lady and she said: Verily Allah’s Messenger (may peace be upon him) permitted it.

Arabisch (sharh):

باب في متعة الحج  

1238 حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء  

Sahih Moslim. Chapter 27: CONCERNING TAMATTU’ IN HAJJ

Book 007, Number 2854: Muslim al-Qurri reported: I asked Ibn Abbas (Allah be pleased with them) about Tamattu’ in Hajj and he permitted it, whereas Ibn Zubair had forbidden it. He (Ibn ‘Abbas) said: This is the mother of Ibn Zubair who states that Allah’s Messenger (may peace be upon him) had permitted it, so you better go to her and ask her about it. He (Muslim al-Qurri said): So we went to her and she was a bulky blind lady and she said: Verily Allah’s Messenger (may peace be upon him) permitted it.

Arabisch (sharh):

باب في متعة الحج  

1238 حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء  

Naar aanleiding hiervan, gingen ze naar Asmaa bint Abu Bakr Sadiq, en dit is nog een argument dat ze gebruiken om hun prostitutie goed te laten keuren. Ze menen hier, dat de dochter van Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu, Asmaa, ook aan Mut’ah deed, en de bron die ze hiervoor geven is het volgende:

————————————

***Musnad At Tajalisi****

————————————-

De overlevering:

حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Vertaling:

Overgeleverd door Yunus, Abu Dawud, Sh’ba, Muslim al Qurayshi die zei: ”We bezochten Asma bint Abu Bakr en we vroegen haar over Mut’ah an Nisa, ze zei: We deden het in de tijd van de profeet sallalahu aleyhi wasallam.

Ze heeft nergens aangegeven dat zij het zelf heeft gedaan. Het is alsof je een Muslim vraagt: Wat doen jullie tijdens het slachtfeest? En hij zegt ”We slachten schapen” dat wil niet zeggen dat je ze persoonlijk slacht.

Sterker nog, het feit dat ze het verleden tijd gebruikt, geeft aan dat zij ook van mening was dat het verboden is.

Bovendien gingen ze naar Asmaa ra omdat Zubayr en Ibn Abbas ra een meningsverschil hadden aangaande Tamattu al Hajj: Dat lees je hieronder.

De betreffende Hadith in Sahih Muslim:

باب في متعة الحج

1238 حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء

قوله : ( عن مسلم القري ) هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة . قال السمعاني : هو منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس . قال : وقال ابن ماكولا ، هذا ، ثم قال : وقيل : بل ؛ لأنه كان ينزل فنظره قرة .

Waar ging het argument tussen Ibn Abbas en Az Zubayr over ? Mut’ah al Haj !

.. ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير …

Vervolgens zegt Ibn Abbas, ga naar Asmaa bint Abu Bakr, en zij zal jou vertellen dat het weldegelijk was toegestaan (Dit zegt Ibn Abbas, terwijl hij zelf niet op de hoogte is dat het verboden is tot Ali ra hem corrigeerde later ref. 1238 Sahih Muslim, riwaya is ook later geplaatst).

Al Qurri zegt in bovenstaande riwaya vervolgens, dat hij dus naar Asmaa Bint Abu Bakr Sadiq ra ging om te vragen.

————————————

Een soortgelijke overlevering in

***Tabarani in “Kabir”***

————————————

277 – حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل و محمد بن صالح بن الوليد النرسي قالا : ثنا أبو حفص عمرو بن علي قال : ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مسلم القري قال : : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم

”’Muslim al Qurry zei, we bezochten Asmaa..”

En hierin is er geen sprake van Mut’ah an Nisaa, maar Mut’ah over het algemeen.

Abdullah ibn Abbas heeft zelf ook afstand genomen van zijn foute mening:

Het is te lezen in Zad al Ma’aad van Ibn al Qayyim rahimahullah:”Ibn Abbas was van mening dat mu’ah was toegestaan, maar wanneer mensen het praktiseerden zonder dat er sprake was van nood, heeft hij taraju3 gedaan en zijn fatwa dat het toegestaan is, teruggetrokken”

Ibn al Qayyim vervolgt: ”De rede dat Ibn Abbas het toestond, was omdat hij Qiyaas (analogie) toepaste en vergeleek het met een persoon die ten tijde van nood, haraam vlees eet

Imaam at -Tirmidhi heeft tevens in zijn Jami, volume 5, p49 gezegd onder het hoofdstuk ”Tahrim Nikah al Mut’ah (Verbod van Nikah al Mut’ah):” Onder de geleerden van de Sahaba, waren zij allen van mening dat Mut’ah was verboden, behalve Ibn Abbas, hij deed een Rukhsah (consessie) hierin in geval van nood, maar later nam hij zijn fatwa terug en verklaarde hij Mut’ah HARAAM”.Abu Bakr al Jassaas heeft in zijn boek, Ahkaam al Qur’aan, volume 2, p148/149 gezegd:

‘Het is overgeleverd van Jabir ibn Zayd dat Ibn Abbas afstand nam van deze mening

قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَ

Yunus heeft gezegd: Ibnu Shihaab zei: Ik hoorde Ar rabi’ bin Sabrah overleveren van Umar ibn Abdul Aziz, terwijl ik zat, zei (Ibnu Sabrah), Ibn Abbas stierf niet, voordat hij zijn fatwa (over mut’ah) terugtrok” [Overgeleverd door Abu Awaanah, #4057]

Een ander leugen dat de shia en hun rafidi broeders willen verspreiden is de geboorte van Abdullah ibn Zubayr. Ze claimen dat hij geboren werd uit Mut’ah. Het ”bewijs” dat ze naar voren halen:

———————————————————————————————————————–

****

وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير الأندلسي، احمد بن محمد بن عبد ربه (متوفاى: 328هـ)، العقد الفريد، ج4، ص14، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت / لبنان، الطبعة: الثالثة، 1420هـ – 1999م. اولين كه آتش‌دانى كه براى ازدواج متعه در آن عود ريخته شد (يعنى اولين جشن ازدواج از متعه) آتش‌دان آل زبير بود! ”Het eerste trouwfeest doormiddel van MUT’AH was van Ale Zubayr!”

****

————————————————————————————————————————
Ten eerste, de bron is dubieus, Iqd al Fareed is geen authentiek boek. Het is een boek van de Arabische verhalen, gericht op het gebruik van mooie taal. De verhalen in Iqd al Fareed, hebben GEEN isnaad (keten van overleveraars). Ibn Kathir heeft tevens over de auteur van Iqd al Fareed gezegd:

De auteur van dit boek is Ibn Abd Rabbuh al Andalusi. De verhalen in dit boek hebben geen enkele waarde en geen enkele authenticiteit. De authenticiteit van een historisch verslag is in dit geval berust op de sterkte van de isnaad, maar dit boekje heeft helemaal geen isnaad. Deze onwetende mensen weten niet eens wat een hadith is, omdat ze de wetenschap niet kennen . Ik herinner jullie aan de woorden van Abdullah ibn Mubarak rahimahullah toen hij zei ” Isnaad (keten van overleveraars) is een onderdeel van het geloof. Ware het niet voor de Isnad, dan had iedereen iets gezegd dat hem zou behagen (sharh sahih muslim van imam an nawawi).

Ten tweede, is dit een verzinsel van een onbetrouwbaar persoon. Abd rabb werd in de wereldberoemde Al Bidaya Wan Nihaaya van Imam ibn Kathir ”onbetrouwbaar, en een persoon met sterke shi’itische overtuigingen die zich onder het mom van een loyale law abiding citizen had gehouden onder het gezag van de Spaanse Khalifa, zijn werk is geen betrouwbare bron voor historische informatie”

De auteur keek niet naar de matn (inhoud) of authenticiteit, maar naar de schoonheid van de taal. Hetzelfde geldt tot op een punt voor Nahjul Balagha, het is soms zeer aantrekkelijk te lezen, maar qua asnaad is zwak. Ibn Abu Rabuh’s de auteur van Iqd al farid had als enige voorwaarde voor de inhoud van zijn boek gesteld dat de taal, eloquent Arabisch is, geen authenticiteit of historisch waarde. Vandaar dat in dit boek veel mawdu3, en neppe ”overleveringen” van shia en rawaafid te vinden zijn.

Ten derde,

Abdullah ibn Zubayr Radiallahu anhu was het eerste kind dat na de Hijra werd geboren, zijn moeder en zijn vader waren VOOR DE HIJRAH getrouwd in Maccah en ze behoorden tot de MUHAAJIREEN !

Voor de Hijra was Mut’ah NIET toegestaan, vlak na de Hijra werd  Abdullah ibn al Zubayr radiallahu anhu geboren (terwijl mut’ah niet was toegestaan voor de ummah)  en Mut’ah werd tijdens de ghazwah van Khaybar verboden! Het heeft geen enkele basis, terwijl er geen enkel probleem is als Zubayr ra uit zawaaj al mut’ah geboren zou zijn toen het toegestaan was, er zou geen haraam of schande daarop rusten, omdat de ahkaam van Allah niet zijn overschreven. Maar zelfs dat is niet zo, want Asmaa radiallahu anha had een permanente huwelijk met Zubayr ibn Al Awaam radiallahu anhu.

وأفتيت بتزويج المتعة ». وذكر اجابته على الأولى ، ثم قال: « وأما المتعة ، فان عليا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) رخصّ فيها ، فأفتيت بها ، ثم سمعت ينهى عنها ، فنهيت عنها ، وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير ». فهل رأيتم كيف يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون . ثم ان هذا الأثر معلق ، فصاحب العقد الفريد أحمد بن عبد ربه توفى سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين ، والشعبي عامر بن شراحيل من التابعين توفى بعد المائة الأولى ، فالحديث غير متصل السند وليس العقد كتاب رواية يا أصحاب المتعة ! ثالثا: من يستقرئ كتب السير والتواريخ يجد أن الزبير تزوج أسماء رضي اللّه عنهما بكراً ، وبعد وفاته لم تتزوج فكانت حاملاً بعبد اللّه بن الزبير ، وما ولدته إلا بقباء وكان أول مولود في الإِسلام كما هو مشهور . والمتعة لم توجد إلا بعد الهجرة وقبل غزوة خيبر ، فزواج أسماء بالزبير رضي اللهّ عنهما زواج دائم ، وأنه ليبعث على التعجب استدلالهم بآخر هذا النص ، لاتفاقه معهم والستر على أوله ، لمباينته لرأيهم ».

فهل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب تثبت حقيقة شرعية , وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة

De volgende claim die ze aanhalen:

————————————————————————————————————————–

****Tafseer Dur al-Manthur, Volume 2 page 140*****

————————————————————————————————————————–

In deze referentie zou Ali radiallahu anhu gezegd hebben dat Umar radiallahu anhu Mut’ah had verboden. Maar als we naar de keten van deze overlevering kijken, komen we erachter dat het ZWAK is. In de voetnoot is te lezen dat de keten GEBROKEN is, er is sprake van inqitaa’ tussen Al Hakam bin Utaybah en Ali ibn Abu Talib.

Tevens zegt Ibn Hajar dat het mogelijk is dat Al Hakam, Tadlis deed.

Het volgende bewijs van de mut’ah practiserende shia:

————————————————————————————————————————– *****

Narrated ‘Imran bin Husain:

The Verse of Mut’a was revealed in Allah’s Book, so we did it at the time of Allah’s Apostle, and nothing was revealed in Quran to make it illegal, nor did the Prophet prohibit it till he died. But a man (who regarded it illegal) expressed what his own mind suggested.”

Sahih Bukhari [Arabic], Kitab al Tafseer, Tradition 4559.******

————————————————————————————————————————–

Deze overlevering is opgenomen in het Hoofdstuk van ”Mut’ah al Haj” en de vers waar dit over gaat is

Surah 2:196… فمن تمتع بالعمرة الى الحج

De volgende:

————————————————————————————————————————–

****Tafseer Tabari, Volume 4 page 10****

————————————————————————————————————————–

Hier zou Ali ra hebben gezegd dat Umar ra Mut’ah verbood, laten we naar de keten van overleveraars kijken.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } إلى هذا الموضع: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال عليّ رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقّى.

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?…Page=12&Size=1

Ten eerste: De hadith is mursal, omdat tussen Al Hakam en Ali, niemand is. Al Hakam was geboren in het jaar 46H, en Sayyidna Ali was overleden in het jaar 40H, dus hebben zij elkaar nooit kunnen ontmoeten.

Ten tweede, is Al Hakam, zwak in shia bronnen.

De volgende ”bewijs” van de shia/rawafid die graag prostitutie halal verklaren.

————————————————————————————————————————–

****Tafseer Durre Manthur, Volume 2 page 486****

————————————————————————————————————————–

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم. أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال عليّ: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?…&Page=6&Size=1

Hij neemt de overlevering van Tabari, dus zelfde zwakke sanad van Al Hakam.

De volgende bewijs van de shia in hun missie om prostitutie toe te staan:

————————————————————————————————————————–

****Tafseer Kabeer [Fakhr ad Deen Ar Razi], Volume 3 page 95****

————————————————————————————————————————–

Dit is de overlevering:

وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي،

Keten, zelfde al van Tabari, met Al Hakam, dus zwak.

————————————————————————————————————————-

Laten we nu kijken naar de feiten in het Shi’isme over Mut’ah en waarom ze dit zo vurig willen verdedigen.

SHIA HADITH

In het Shi’isme, is mut’ah een AANBIDDING, een religieuze daad waardoor je beloning krijgt:

Abaan ibn Tulugh heeft overgeleverd dat hij tegen Imaam Ja’far heeft gezegd ‘’’Vaak kom ik tijdens mijn reizen een hele mooie vrouw tegen en ik ben niet zeker of zij een echtgenoot heeft, zij een overspelige is of een met een dubieus karakter’’ Imaam Ja’far zei: ‘’Waarom zou je je druk maken over deze dingen? Jouw taak is om te geloven wat zij zegt, en als zij zegt dat ze geen echtgenoot heeft, moet je Mut’ah met haar doen’’

Bron: Al Kulayni, Furuh Al kaafi, Vol, 2, p196. Deze overlevering is authentiek volgens de shia geleerden.

Zanaarah zei: ‘’Ik vroeg de Imaam (Ja’far) met hoeveel meisjes ik ‘’Mut’ah’ kan doen, hij zei ‘’Met zoveel als je wilt, ze zijn zoals gehuurde meisjes’’. Bron: Al Kulayni, Furuh Al kaafi, Vol, 2, p191

’Diegene die deelneemt aan mut’ah een keer in zijn leven, behaalt de status van Imam al Hussein. Diegene die het tweemaal doet, bereikt de status van Imam al Hassan. Diegene die het driemaal doet bereikt de status van Imam Ali . En diegene die het viermaal doet, bereikt de status van Muhammad.’’

Bron:  Kashaanee, Tafsir Minhaajus Saadiqeen, (Tehraan: Daar Kutub Islamiyyah, 1396 A.H.) p356.

In de shia Fiqh, zul je vaak het woord ‘L’aarat ul Furuj’’ tegenkomen, wat simpelweg betekent ‘’het UITLENEN VAN VAGINA’S).

Laten we naar de Shia Fiqh en Jurisprudentie van de grote shia geleerden kijken.

‘’Het is toegestaan om mut’ah te doen met een hoer, maar met een afgunst, als zij een erkende hoer is. Wanneer een persoon mut’ah doet met haar, dient hij haar te adviseren om ander werk te vinden (de professie: hoererij) te verlaten.

[Dus wanneer hij sex met deze arme hoer heeft gehad, gaat hij haar adviseren om iets anders te doen dan de hoer uit te hangen. Maar wat moeten de rafida dan doen ? Natuurlijk, arme, onwetende moslimas opleiden om hun nieuwe hoeren te worden].

Bron: Al khomeini, Tahreer al Waseelah (Najaf: Matba’ah Al-Adab,  1390 A.H.). 

Over voorwaarden gesproken meneertje: Lees wat de grootste autoriteit van shias van deze eeuw te zeggen heeft, ‘’Ayatullah Sistani’’.

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odm…1&150&5

Vraag 126“Is het noodzakelijk om na te vragen of een vrouw bekend staat om haar zina (overspel) voordat ik met haar mut’ah sluit of hoeft dat niet gevraagd te worden? En als het vragen hieromtrent noodzakelijk is, moet ik haar dan op haar woord geloven (of verder onderzoeken)?”AntwoordVragen stellen is niet noodzakelijk.

http://img825.imageshack.us/img825/2664/26299173.jpg

http://www.sistani.org/local.php?modules=n…d=0&page=11

 

Vraag 103“Is het toegestaan om permanente huwelijken na te laten en aan mut’ah huwelijken te doen?”AntwoordToegestaan, maar niet juist”.

http://img69.imageshack.us/img69/5520/56474586.jpg

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odm…;1&30&1

 

Vraag 30Is het toegestaan voor meerdere mannen om voortdurend in afwisseling mut’ah te sluiten met 1 vrouw als zij niet tot haar binnendringen? En mogen zij ook binnendringen als zij haar overgang periode heeft bereikt?” AntwoordHet is toegestaan alvorens zij haar overgangsperiode bereikt zolang zij niet binnendringen, en nadat zij haar overgangsperiode heeft bereikt mogen zij tot haar binnendringen, maar dit alles mag alleen op de voorwaarde dat de vorige contract is verlopen”.

http://img225.imageshack.us/img225/3093/97850880.jpg 

http://istefta.alhakeem.com/ajwebeh/nekah/08.htm

Fatwa door de grote Aytullah Muhammad Tabtaba’ie Al-Hakeem:

Vraag“Mag ik mut’ah aangaan met een maagde meisje als we afspreken dat ik niet tot haar (seksueel) binnendring, maar dat we slechts gaan flirten enz zonder dat haar wali (VADER) daarvan afweet?” AntwoordJawel, dat is toegestaan, maar tot haar indringen is daarna verboden zelfs als zij daarna weer instemt. En jullie moeten ook oppassen dat jullie niet teveel aan elkaar gehecht raken zodat jullie jezelf niet meer in zouden kunnen houden en dat je dan tot haar binnendringt hetgeen namelijk verboden is” …

http://img237.imageshack.us/img237/169/39849672.jpg 

http://img225.imageshack.us/img225/8638/62915673.jpg 

http://www.shahroudi.com/Portal/Cultcure/A…3157/71243.aspx

 

Vraag 207De gelovigen in het Westen gaan door veel beproevingen zoals het kijken naar onbedekte vrouwen, dus zij zoeken hier een uitweg en zoeken toevlucht in de mut’ah binnen de grenzen van de shariah. Zij komen voor twee keuzes te staan:

1- Het gaan naar een openlijke bordeel (hoerenplaats) waar veel zinah openlijk plaatsvindt 

2- Het gaan naar (soortgelijke) geheime plaatsen die alleen in kranten gevonden worden en verder geheim zijn

Dus mijn vraag is als volgt: Is het toegestaan om mut’ah te sluiten (met vrouwen) uit de bovenstaande twee keuzes? En (een mut’ah) met welke van de twee genoemde locaties is beter, wetende dat de tweede plaats de eer beschermt aangezien het in geheim gebeurt en alle blaam wegneemt?”

Antwoord“Als het een Islamitische mut’ah was, en de vrouw was niet getrouwd en zij was niet in haar iddah periode en een bruidschat en de voortduring van het huwelijk was genoemd dan kan zij jouw vrouw worden in beide gevallen. Echter, de tweede keuze moet genomen worden aangezien de prostitutie daar niet openlijk plaatsvind en het beschermt de eer van de mensen”.

http://img411.imageshack.us/img411/4645/22006103.jpg 

SHIA HADITH (betrouwbaarste shia boeken)

Koelayni in “Al-Kaafi”, Deel 5, Bladzijde 542, Overlevering 6: 6 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد قال: قلت لابي الحسن (ع): إني مبتلي بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال لي: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة و يهلك الدين http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-…l-kafi-5/22.htm

Hur Amielie in “Wasael Al-Shia”, Deel 20, Bladzijde 308, Overlevering 3: ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-20/v15.html

VERTALING:

Ali Ibn Suwaid zei: Ik zei tegen Abul Hassan: “Ik kan het kijken naar MOOIE vrouwen niet nalaten, ik houd ervan om naar hen te staren”. Hij zei: “Daar is niets mis mee, zolang Allah weet dat je intentie zuiver is, maar kijk uit voor zina want daarmee vergaan zegeningen en het geloof”.

AUTHENTICITEIT:

والرواية صحيحة وصريحة في معناها “De overlevering is SAHIH en de betekenis is DUIDELIJK”. http://www.islamicfeqh.com/magazines/feqh11-12a/asefi11.htm

Vraag: “Is het toegestaan om mut’ah te sluiten met vrouwen die constant zeggen dat ze met mannen naar bed willen, en die bekend staan om hun overspelige daden, en om hen te vertellen dat mut’ah geen overspel is maar een religieuze huwelijk?” Antwoord: “Het is toegestaan om mut’ah te sluiten met een vrouw die bekend staat om haar overspel, maar op een voorwaarde dat zij niet in haar iddah periode is. En als zij met een man naar bed gaat, dan moeten zij een specifieke tijdstip aanstellen hoelang ze bij elkaar blijven en haar iddah periode moet niet gebroken worden”. http://img840.imageshack.us/img840/1263/67624634.jpg 

http://www.istefta.com/ans.php?stfid=5920&subid=20

AYATULLAH SISTANI:

Zijn fatwa database: http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odm…1&180&6

Vraag 164: “In sommige plaatsen, waar de financiele omstandigheden van mensen slecht zijn, doen vrouwen mut’ah voor geld en niet slechts voor vermaak … Is het toegestaan om met hen mut’ah te sluiten?”Antwoord: “Toegestaan”http://img34.imageshack.us/img34/2336/25574603.jpg

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odm…1&180&6

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odm…1&210&7

 

Vraag 201: “Is het toegestaan voor een vrouw om mut’ah te doen in de Shariah wet en om daar haar werk van te maken waarmee zij geld verdient?”.Antwoord: “Toegestaan”.

Vraag 160: “Is het toegestaan om mut’ah te doen met een vrouw die zwanger is gemaakt (door een andere man) op een haram wijze?” Antwoord: “Daar staat geen verbod op”.

http://img826.imageshack.us/img826/9382/33936971.jpg

MUT’AH TOEGESTAAN ZONDER WALI ! (Ayatullah Sistani).

http://sistani.org/local.php?modules=nav&a…w=1&cid=165

Vraag 5: “Een man was met een maagd getrouwd, hij ging tot haar in van achteren, moet zij een iddah periode wachten? En mag zij een tijdelijke huwelijk sluiten zonder dat haar wali (vader) daarvan afweet? Antwoord: “Ze moet een iddah periode wachten, en het is toegestaan om een tijdelijke maar ook een permanente huwelijk te sluiten zonder dat je wali daarvan afweet”.

http://img831.imageshack.us/img831/5205/77734750.jpg 

Wat heeft Ja’far As Sadiq, de voor shia, onfeilbare Imam werkelijk gezegd over tijdelijk huwelijk?

Lees mee:

عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه

Al Bayhaqy citeert dat Ja’far Mut’ah ”pure overspel” noemde, (Ayn al Zinaa)

[Ibn Hajar, Fath ul Baari9/173] en Al Shawkaani in Nayl al Awtar 6/271]

Moge Allah de onwetenden naar het pad van de Profeten, de Shuhada en de Saalihin leiden.

Hussayn Sayed

 

DE ISLAAM IS GEVRIJWAARD VAN DEZE LEUGENS EN OVERSPELIGEN

 

 

Onder de sluier van Mut’ah

Het Shi’isme is een geloof waarin Mut’ah (i.e. tijdelijk huwelijk) een basisplaats heeft, net zoals een spits als Christiano Ronaldo een basisplaats heeft in de Spaanse competitie. Het verschil, het tijdelijk huwelijk is een concept dat nooit zal verouderen in het Shi’isme, en even waardevol zal blijven voor de Shi’a aangezien zij de volgende religieuze teksten ervoor hebben:

In het Shi’isme, is mut’ah een AANBIDDING, een religieuze daad waardoor je beloning krijgt:

‘’Diegene die deelneemt aan mut’ah een keer in zijn leven, behaalt de status van Imam al Hussein. Diegene die het tweemaal doet, bereikt de status van Imam al Hassan. Diegene die het driemaal doet bereikt de status van Imam Ali . En diegene die het viermaal doet, bereikt de status van Muhammad.’’

Bron:  Faidh al Kashaanee, Tafsir Minhaajus Saadiqeen, (Tehraan: Daar Kutub Islamiyyah, 1396 A.H.) p356.

Abaan ibn Tulugh heeft overgeleverd dat hij tegen Imaam Ja’far heeft gezegd ‘’’Vaak kom ik tijdens mijn reizen een hele mooie vrouw tegen en ik ben niet zeker of zij een echtgenoot heeft, zij een overspelige is of een met een dubieus karakter’’ Imaam Ja’far zei: ‘’Waarom zou je je druk maken over deze dingen? Jouw taak is om te geloven wat zij zegt, en als zij zegt dat ze geen echtgenoot heeft, moet je Mut’ah met haar doen’’

Bron: Al Kulayni, Furuh Al kaafi, Vol, 2, p196. Deze overlevering is authentiek volgens de shia geleerden.

Zanaarah zei: ‘’Ik vroeg de Imaam (Ja’far) met hoeveel meisjes ik ‘’Mut’ah’ kan doen, hij zei ‘’Met zoveel als je wilt, ze zijn zoals gehuurde meisjes’’. Bron: Al Kulayni, Furuh Al kaafi, Vol, 2, p191

De sluier waaronder deze onwettige geleerden zich verschansen is dan ook niets anders dan deze religieuze teksten. Elk vorm van moraliteit spreekt dit concept van overspel (mut’ah) namelijk tegen. Dit is geïllustreerd door de vader van het Shi’isme, Shaykh Mufid, toen een man hem een vraag stelde over de significantie van Mut’ah. Lees mee in zijn werk “Al Fusoul al Mukhtaraah“.

فقال صاحب المجلس وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر: أنا أسالك في هذا الباب عن مسالة خبرني هل تزوج رسول الله (ص) متعة أو تزوج أمير المؤمنين – عليه السلام – ؟ فقلت له: لم يات بذلك خبر ولا علمته. فقال لي: لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله (ص) وأمير المؤمنين – عليه السلام -، فقلت له: أيها القائد ليس كل ما لم يفعله رسول الله (ص) كان محرما وذلك أن رسول الله (ص) والائمة – عليهم السلام – كافة لم يتزوجوا بالاماء، ولا نكحوا الكتابيات

Vertaling:

“..De man zei, en hij was een non-Arabier die kennis had van Fiqh (i.e. jurisprudentie) maar enkel datgene nam wat klaarblijkelijk was (i.e. Dhaahiri): “Ik vroeg jou over een kwestie, namelijk of de Profeet (sallalahu aleyhi wasallam) of Ali (AS) Mut’ah hadden gedaan?” Ik (Al Mufid) zei tegen hem: Er is geen overlevering om dit te bewijzen noch weet ik dat een dergelijk incident plaats heeft gevonden. Dus zei de man: “Als er iets goeds was in Mut’ah [tijdelijk huwelijk] dan hadden zij het niet achterwege gelaten!” Dus zei ik tegen hem: O leider, niet alles dat de Profeet (sallalahu aleyhi wasallam) achterwege liet is haraam. Want de Profeet en de Imams (AS) hebbenNOOIT slavinnen gehuwd, en ze hebben nooit meisjes van de Ahlul Kitaab [mensen van het Boek] gehuwd, en dat is niet verboden”.

Een grotere geleerde dan Mufid, namelijk Shaykh Saduq die zijn naam direct te danken zou hebben aan de 12e ongeboren Shi’a imam, zegt het volgende over de huwelijken van de Imams in zijn werk  Ikmal al-Deen wa Itmam al-Ni`mah 27/305  :

“ Abu Ibrahim Musa bin Ja’far al Thiqah, zijn moeder is een slavin genaamd Hameedah.

Abu al Hassan Ali bin Musa al Ridaa, zijn moeder is een slavin genaamd Najmah.

Abu Ja’far Muhammad bin Ali al Zaki, zijn moeder is een slavin genaamd Khayzaraan.

Abu Al Hassan Ali bin Muhammad al Amin, zijn moeder is een slavin genaamd Sawsan.

Abu Muhammad al Hassan bin Ali al Rafiq, zijn moeder is een slavin genaamd Samannah, en haar bijnaam is Umm al Hassan.

Abu al Qaasim Muhammad bin al Hassan, hij is de representatief van Allah op aarde, de Qaa’im [12e imam], zijn moeder is een slavin genaamd Narjis, [moge Allah tevreden over hen zijn]“

Dus vele moeders van de Shi’a 12e imams waren volgens Saduq, slavinnen. [En hier is op zichzelf niets mis mee]. De vraag blijft, was Shaykh Mufid, de oppergeleerde van het Shi’isme hiervan niet op de hoogte toen hij zei dat noch de Profeet, noch de Imams slavinnen hebben gehuwd? Of was hij aan het liegen tegen de vraagsteller om zodoende een soort antwoord te geven waardoor de aard van prostitutie van Mut’ah niet ontsluierd zou worden?

Sterker nog, wist de grote Shaykh Mufid niet dat Mut’ah een Sunnah was van de Profeet, volgens zijn Shi’itische geloof en Shi’itische hadith [ref. Wasaa’il al Shi’a]?
[ 26370 ] 15 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : ـ وتحليل المتعتين اللذين أنزلهما الله في كتابه وسنهمارسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : متعة النساء ومتعة الحج .

In deze Shi’a hadith wordt Mut’ah de Sunnah van de Profeet genoemd. [i.e. dat hij het ook zelf heeft gedaan].
[ 26364 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .

“Muhammad bin Ali bin Al Hussayn met de sanad van Abdullah bin Sinan van Abu Abdullah [AS] dat hij zei: “Voorwaar, Allah verbood de bedwelmende drank [alcohol] voor ons Shi’a, en compenseerde ons met Mut’ah [tijdelijk huwelijk].

“..Abdullah bin Umar al Laythi kwam naar Abu Ja’far (AS) en zei: “Wat is jouw opinie over mut’ah [tijdelijk huwelijk]“? Hij [de Imam] zei: “Allah heeft het toegestaan in zijn boek en d.m.v. de Sunnah van zijn Profeet, dus het is halal [toegestaan] tot de dag des oordeels.

Hij zei: “O Abu Ja’far, de soortgelijken van jou zeggen dit, en Umar heeft het verboden? Hij zei: “Ook al deed hij dat”. De man zei, Moge Allah je behoeden, voor het feit dat jij iets toegestaan acht, wat Umar verboden achtte”. De Imam zei tegen hem: “Jij bent op de doctrine van jou metgezel [Umar] en ik ben op die van de Profeet van Allah. Dus ik licht de valsheid van jou doctrine toe, en verkondig de waarheid van datgene waar de Profeet mee gekomen is [Shi’a hadith]. Abdullah bin Umar kwam dichterbij de Imam en zei: “Stelt het jou tevreden als jou vrouwen en jou dochters, en jou zussen en jou nichten doen aan tijdelijk huwelijk?”  Abu Ja’far [Imam] wendde zich van hem af toen zijn vrouwen en nichten werden genoemd“.

[bron: Shia hadith, collectie Wasaa’il al Shi’a]

Het valt hieruit op te maken dat de Shi’a grootgeleerden expres liegen en bedriegen om hun overspelpraktijken goed te keuren onder de massa die naar hen luisteren, en daarvoor verzinnen zij overleveringen en verdraaien het boek van Allah.

 

Sjiitische beschuldigingen omtrent Muta weerlegd:

Een vervolg op de onwaarheden van de Shi’a omtrent de illusie van het tijdelijk huwelijk [i.e. overspel].

De Shi’a plaatsen onder andere de volgende overleveringen:

Kanz al Ummal Volume 8 p. 93 Bab Mut’ah. “Ibn Qalaba narrates Umar said, ‘During the lifetime of Rasulullah(s) there were two types of Mut’ah, I now prohibit them and shall inflict the punishment of the Zina on its perpetrators.”

Ahadith is mawqoof, bovendien is er een verschil tussen tahreem [haraam verklaren] en nahi [verbieden/tegenhouden]. Umar radiallahu anh zegt, (حديث موقوف) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ،

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأَضْرِبُ عَلَيْهِمَا

In het geval van Haraam verklaren, zou hij hebben gezegd أَنَا حَرَمَ, het was al eerder Haraam verklaard door de Profeet sallalahu aleyhi wasallam. En de bekende ahadith hierover zijn overgeleverd door Ali ibn Abu Talib radiallahu anh, in zowel de boeken van Ahl ul Sunnah als die van Tashayyu’. Dat is te lezen in http://shianl.wordpress.com/2013/07/07/mutah-tijdelijk-huwelijk/

 

De volgende invalide argument van de Shi’a is het volgende:

SAYING OF HAZRAT ALI ( A.S) :-

TAFSEER-E-KABEER Pt-3 Page-289, Dur-e-Mansoor Pt-2 Page-140.

If the Umer ( By using his state power ) would have not prohibited from Muttah then some most unfortunate and vulgar may have committed adultery ( Zina ).

 

De keten gebroken is, er is sprake van inqitaa’ tussen Al Hakam bin Utaybah en Ali ibn Abu Talib, ze leefden niet in dezelfde tijd en konden nooit aan elkaar hebben overgeleverd

Tevens zegt Ibn Hajar dat het mogelijk is dat Al Hakam aan Tadlis deed.

 

Een andere versie hiervan:

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم. أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال عليّ: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.

Zelfde keten, idem dito.

 

De Shi’a plaatst vervolgens het volgende om zijn tijdelijk huwelijk te legitimeren, daarbij claimend dat de dochter van Abu Bakr Siddiq radiallahu anh een tijdelijk huwelijk had:

ACT OF DAUGHTER OF HAZRAT ABU BAKAR :-

Tafseer-e-Mazhari Pt-2, P-74 EN Masnad Abu Da’ood Pt-1, P-309.

” The Asma Bintay Abubakar said that during the period of Holy Prophet I myself did the Mutta

Dit is de betreffende overlevering:

حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Vertaling:

Overgeleverd door Yunus, Abu Dawud, Sh’ba, Muslim al Qurayshi die zei: ”We bezochten Asma bint Abu Bakr en we vroegen haar over Mut’ah an Nisa, ze zei: ”We deden het in de tijd van de profeet sallalahu aleyhi wasallam”.

Dat is heel wat anders dan de copy paste wat de Shi’a plaatste, namelijk: ” I myself did the Mutta”. Dat is gewoon pure fraude.

Ze heeft nergens aangegeven dat zij het zelf heeft gedaan. Het is alsof je een Muslim vraagt: Wat doen jullie tijdens het slachtfeest? En hij zegt ”We slachten schapen” dat wil niet zeggen dat je ze persoonlijk slacht.

Sterker nog, het feit dat ze het verleden tijd gebruikt, geeft aan dat zij ook van mening was dat het verboden is.

Hetzelfde riedeltje wordt vervolgens via andere secundaire bronnen geplaatst, waarbij nooit de originele tekst wordt genoemd, en dat is van Musnad van Abu Dawud at Tajalisi, waarin geen enkele bewijs rust.

We can read that Two beloved Sahaba of Sunnis Urwa and Abdullah were indeed the products of this union when their mother Asma bint Abu Bakr contracted Mut’ah with Zubayr. Musnad Abu Dawud Vol 1, Page 309 Published Bairut;

Al-Maudhoorath Volume 2 page 96 by Imam of Ahl as-Sunnah al-Raghib al-Isfahani.

Abdullah ibn Zubayr Radiallahu anhu was het eerste kind dat na de Hijra werd geboren, zijn moeder en zijn vader waren VOOR DE HIJRAH getrouwd in Maccah en ze behoorden tot de Muhajirin.

 

Voor de Hijra was Mut’ah NIET toegestaan, vlak na de Hijra werd Abdullah ibn al Zubayr radiallahu anhu geboren (terwijl mut’ah niet was toegestaan voor de ummah) en Mut’ah werd tijdens de ghazwah van Khaybar verboden! Het heeft geen enkele basis, terwijl er geen enkel probleem is als Zubayr ra uit zawaaj al mut’ah geboren zou zijn toen het toegestaan was, er zou geen haraam of schande daarop rusten, omdat de ahkaam van Allah niet zijn overschreven. Maar zelfs dat is niet zo, want Asmaa radiallahu anha had een permanente huwelijk met Zubayr ibn Al Awaam radiallahu anhu.

 

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن فضيل قال ثنا يزيد يعنى بن أبى زياد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا بالحج ودعوا قول هذا يعنى بن عباس فقال بن عباس ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل إليها فقالت صدق بن عباس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فجعلناها عمرة فحل لنا الحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال ) . (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 6 ص 344 )

 

De overlevering gaat sowieso over Mut’ah al Hajj, wat niets te maken heeft met Mut’ah an Nisa, aangezien met Mut’ah al Hajj. Dat is, je verricht de Umrah in Ihraam, en na de Umrah treedt je buiten de Ihraam, en mag je alles doen wat je normaal gesproken ook mag doen (behalve het verlaten van Maccah), waaronder gemeenschap hebben met je wettige vrouw. Wanneer de tijd van Hajj aanbreekt, treed je weer in de Ihraam en verricht je de hajj.

 

وأفتيت بتزويج المتعة ». وذكر اجابته على الأولى ، ثم قال: « وأما المتعة ، فان عليا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) رخصّ فيها ، فأفتيت بها ، ثم سمعت ينهى عنها ، فنهيت عنها ، وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير ». فهل رأيتم كيف يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون . ثم ان هذا الأثر معلق ، فصاحب العقد الفريد أحمد بن عبد ربه توفى سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين ، والشعبي عامر بن شراحيل من التابعين توفى بعد المائة الأولى ، فالحديث غير متصل السند وليس العقد كتاب رواية يا أصحاب المتعة ! ثالثا: من يستقرئ كتب السير والتواريخ يجد أن الزبير تزوج أسماء رضي اللّه عنهما بكراً ، وبعد وفاته لم تتزوج فكانت حاملاً بعبد اللّه بن الزبير ، وما ولدته إلا بقباء وكان أول مولود في الإِسلام كما هو مشهور . والمتعة لم توجد إلا بعد الهجرة وقبل غزوة خيبر ، فزواج أسماء بالزبير رضي اللهّ عنهما زواج دائم ، وأنه ليبعث على التعجب استدلالهم بآخر هذا النص ، لاتفاقه معهم والستر على أوله ، لمباينته لرأيهم ».

 

فهل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب تثبت حقيقة شرعية , وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة

 

Vervolgens plaatsen de Shi’a twijfelachtigheden en halve waarheden over Abdullah ibn Abbas radiallahu anh, en zijn standpunt over de toegestaanheid van Mut’ah, en dat doet de Shi’a op de volgende manier:

SAYING OF SAHABA KARAM :-

Nihaya Ibn-e-Aseer Page-194 EN Dur-e-Munsoor Pt-2 P-141.

Hazrat Abdullah Ibn-e-Abbas said, ” Muttah was Rahmat for Ummat-e-Mohammadia , if it would not has been stopped, perhaps some most vulgar may commit Zina. “

We read in Tafseer Ibn Katheer Volume 1 p. 14, Surah Nisa verse 24: “Ibn Abbas and other party amongst the Sahaba narrated traditions that Mut’ah is halaal”

 

Ibn Abbas radiallahu anh was van de weinigen die het aan het begin toegestaan achtte, waarna hij verbeterd werd door Ali ibn Abu Talib radiallahu anh. En dat is te lezen in de volgende overlevering:

عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء . فقال : مهلا . يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية .

الراوي:علي بن أبي طالبالمحدث:مسلم – المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1407

خلاصة حكم المحدث:صحيح

Imam Muslim has narrated that according to Mohammad Bin ‘Abdullah Bin Numayr who said: “My father had narrated to us according to ‘Ubaidullah according to Ibn shahab according to Alhassan and ‘Abdullah the sons of Mohammad Bin ‘Ali according to their father according to ‘Ali (r.a.a.) that he heard Ibn ‘Abbas (r.a.a.) being lenient towards temporary marriage, so he said, ‘WAIT IBN ABBAS, THE MESSENGER OF ALLAH (SWT) HAD FORBIDDEN IT ON THE DAY OF KHAYBAR when he also prohibited the meat of domestic camels

[Sahih Muslim]

Er is tevens een andere overlevering waarin er een argument bestaat tussen Ibn Abbas en Ibn Zubayr,

.. ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير …

En dit gaat over Tamattu’ al Hajj, en heeft niets met Mut’ah te maken.

 

Tevens heeft Ibn Abbas zijn mening hierover bijgesteld en Mut’ah haraam verklaard:

 

Het is te lezen in Zad al Ma’aad van Ibn al Qayyim rahimahullah:

 

 

”Ibn Abbas was van mening dat mu’ah was toegestaan, maar wanneer mensen het praktiseerden zonder dat er sprake was van nood, heeft hij taraju3 gedaan en zijn fatwa dat het toegestaan is, teruggetrokken”

 

 

Ibn al Qayyim vervolgt: ”De rede dat Ibn Abbas het toestond, was omdat hij Qiyaas (analogie) toepaste en vergeleek het met een persoon die ten tijde van nood, haraam vlees eet

 

 

 

Imaam at -Tirmidhi heeft tevens in zijn Jami, volume 5, p49 gezegd onder het hoofdstuk ”Tahrim Nikah al Mut’ah (Verbod van Nikah al Mut’ah):

 

 

Onder de geleerden van de Sahaba, waren zij allen van mening dat Mut’ah was verboden, behalve Ibn Abbas, hij deed een Rukhsah (consessie) hierin in geval van nood, maar later nam hij zijn fatwa terug en verklaarde hij Mut’ah HARAAM”.

 

 

 

Abu Bakr al Jassaas heeft in zijn boek, Ahkaam al Qur’aan, volume 2, p148/149 gezegd:

 

‘Het is overgeleverd van Jabir ibn Zayd dat Ibn Abbas afstand nam van deze mening

 

قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَ

 

 

 

Yunus heeft gezegd: Ibnu Shihaab zei: Ik hoorde Ar rabi’ bin Sabrah overleveren van Umar ibn Abdul Aziz, terwijl ik zat, zei (Ibnu Sabrah), Ibn Abbas stierf niet, voordat hij zijn fatwa (over mut’ah) terugtrok” [Overgeleverd door Abu Awaanah, #4057]

 

Wordt vervolgd.

 

Zijnoten: Veel URL’s  zijn gebroken.

http://islamqa.info/en/ref/82390

Urfi (zonder contract)

Misyaar

Misfar

Muta (Tijdelijk huwlijk zonder voogd)

 

http://www.islamicthinkers.com/index/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=26

2 Comments

 1. Vervloekt zijn degene die mutha doen, vervloekt is abdAllah ibn saba jullie meester, en vervloekt zijn diegene die valse ahadith nemen als de waarheid.

  De tafsir van de quran vanuit de shia gemeenschap is nog meer verdraaid dan de Talmoed.

 2. Waarom durven die sjietische wijven niet te reageren op het onderwerp mut’ah?

  Wát een lompe mensen, sluit je aan bij de sunnah en leef je leven op een juiste manier..

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *