Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Hadith over borstvoeding

LET OP! Deze pagina is gericht tegen de dwalende sekte dat zich ‘sjiisme’ noemt. Ben je op zoek naar algemene informatie over de Islam & Borstvoeding? Bezoek dan de volgende betrouwbare website: Al-Yaqeen.com, of type het woordje ‘borstvoeding’ in in de rechter zoekbalk. 

–||||– 

PROLOOG: De sjiieten proberen een hadieth uit de ahl sunnah boeken zoals sahih moslim uit zijn contex halen om twijfels te zaaien over sahih moslim en sahih boecharie. Deze hadieth posten ze om te laten zien dat sahieh moslim verzonnen zedeloosheden in zijn boek schrijft over de profeet. De hadieth is sahieh en we gaan de broeders en zusters hier de uitleg van de hadieth geven zodat geen een sjiiet deze hadith als “dwaalmiddel” kan gebruiken.

Aa’isha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overleverd dat Sahla bint Suhail naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam en zei: ‘O Boodschapper van Allah, ik zie op het gezicht van Abu Hudhayfa tekenen van walging op het moment dat Salim (een vriend) ons huis binnentreedt.’ Hierop zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): ‘Zoog hem.’ Hierop zei zij: ‘Hoe kan ik een volwassen man zogen?’ De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) lachte en zei: ‘Ik weet dat hij een jongeman is.’

Verduidelijking:

Werd hij gezoogd via de borst of van een beker/kom?

Antwoord: In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Laten we eerst kijken naar de vertaling van de hadith die staat vermeld in de Sahih van imam Muslim en elders:

Aa’isha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overleverd dat Sahla bint Suhayl naar Allah’s Boodschapper (vrede zij met hem) kwam en zei: ‘O Boodschapper van Allah, ik zie op het gezicht van Abu Hudhayfa tekenen van walging op het moment dat Salim (een vriend) ons huis binnentreedt.’
Hierop zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): ‘Zoog hem.’ Hierop zei zij: ‘Hoe kan ik een volwassen man zogen?’ De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) lachte en zei: ‘Ik weet dat hij een jongeman is.’ (Sahieh Muslim, nummer: 1453)

Een andere versie van de hadieth is als volgt:

Sayyida Aa’isha (moge Allah tevreden met haar zijn) rapporteert dat Salim, de bevrijde slaaf van Abu Hudhayfa, samen met zijn familie in hun huis woonde. Zij (de dochter van Suhayl en de vrouw van Abu Hudhayfa) kwamen naar de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en tevreden over hem zijn) en zeiden: ’Salim heeft de puberteit bereikt, zoals alle mannen dit doen. Hij begint te begrijpen wat zij (mannen) begrijpen en hij heeft vrije toegang tot ons huis. Ik denk echter dat Abu Hudhayfa zich hier oncomfortabel bij voelt.’ De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en tevreden over hem zijn) zei tegen haar: ‘Zoog hem en je zult onwettig voor hem worden. Het ongemakkelijke gevoel in het hart van Abu Hudhayfa zal verdwijnen.’ Zij keerde terug en zei: ‘Ik heb hem gezoogd en hetgeen wat in het hart van Abu Hudhayfa was, is verdwenen.’ (Sahieh Muslim)

Voordat we tot enige conclusie komen, dienen we eerst de achtergrond en de context van dit incident te begrijpen. Imam Abu al-Abbaas al-Qurtubie (moge Allah hem genadig zijn) zegt het volgende in zijn commentaar op Sahieh Muslim:

‘Salim (in deze hadith) is Salim ibn Ma’qal… Abu Hudhayfa adopteerde hem in overeenstemming met de gebruiken van de Arabieren. Hij (Salim) werd opgevoed en grootgebracht door Abu Hudhayfa en zijn vrouw als hun eigen zoon.
Toen het vers van de Qur’an “Noem hen (jullie geadopteerde kinderen) bij de namen van hun (echte) vaders…” (surah al-Ahzab:5) was geopenbaard, werd de regelgeving omtrent de adoptie van kinderen opgeheven (in de zin van dat niemand zijn geadopteerde zoon kon beschouwen als zijn eigen zoon). Salim zette zijn verblijf echter voort en had nog steeds toegang tot het huis van Sahla (de vrouw van Abu Hudhayfa) als minderjarige. Toen hij ouder werd en de puberteit naderde, keurden zowel Abu Hudhayfa als Sahla het af dat hij vrijelijk toegang tot de nabijheid van Sahla had. Zij vonden het echter beiden moeilijk om hem dit te vertellen, omdat hij met hen was opgegroeid (en door hen was grootgebracht). Daarom vroegen zij de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) over deze kwestie.
De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) zei tegen Sahla: ‘Zoog hem en daarmee word je onwettig voor hem, en het ongenoegen in Abu Hudhayfa’s hart zal verdwijnen.’ Daarom zoogde zij hem en zo gebeurde het dat het ongenoegen van Abu Hudhayfa verdween.’ (al-Mufhim limaa ashkal min talkhis kitaab Muslim, 4/186, Dar Ibn Kathir print)

Het bovenstaande laat duidelijk zien dat Salim was geadopteerd door Abu Hudhayfa en zijn vrouw Sahla. Hij leefde met hen en was opgevoed en grootgebracht door hen sinds zijn jeugd. De islam erkent echter geen legale adoptie en een geadopteerd kind wordt daarom niet als een echt kind beschouwd. Daarom zijn de regels van de hidjaab na het bereiken van de puberteit van toepassing.
Het werd erg moeilijk voor Salim om te leven met zijn adoptieve moeder dankzij deze regel, daarom adviseerde de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) Sahla om Salim van haar borstmelk te laten drinken, waardoor de regels van de hidjaab opgeheven zouden worden.

Het is overgeleverd in de Tabaqaat van Ibn Sa’d en elders dat Sahla haar borstmelk in keukengerei goot, elke dag gedurende vijf opeenvolgende dagen, en dat Salim hiervan dronk. Hij dronk niet direct van de borst van Sahla, omdat het niet is toegestaan om iemands ‘awra in het bijzijn van een niet-mahram te laten zien, laat staan iemand zogen. Daarom heeft bezwaar van sommige niet-moslims, dat dit een immorele handeling was, geen betekenis. Sahla zoogde Salim immers niet direct op het moment dat hij de puberteit had bereikt. Imam Ibn Hajar al-Asqalaanie (moge Allah hem genadig zijn) heeft dit ook genoemd in zijn al-Isaba fi tamiz as-Sahaba. (zie: Tabaqaat Ibn Sa’d, 8/271 en al-Isaba, 4/337).

Dit brengt ons tot de vraag of het wel of niet is toegestaan voor een volwassene om borstmelk te zogen. En zo ja, welke implicaties dit dan heeft?

Het is een bekend en erkend feit dat onder de meerderheid van de moslimjuristen (fuqahaa) het zogen niet is toegestaan na twee (of twee en een half) jaar, noch heeft het invloed op de regels van de hidjaab en het huwelijk. De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) heeft dit vrij duidelijk genoemd in een hadieth waarin hij zei: ‘… zogen is alleen toegestaan als het plaatsvindt in de periode van het zogen.’ (Sahieh al-Bukhari, nummer 2504 en Sahieh Muslim, nummer 1455).
De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) heeft ook gezegd: ‘Zogen (radha’a) verbiedt niet (het huwelijk) uitgezonderd hetgeen de darmen penetreert van de borsten (bedoeld wordt dat het als voeding fungeert voor het kind) en komt voor het spenen.’ (vermeld door imaam at-Tirmidhie in zijn Sunan, nummer 1152)

Wegens bovenstaande overleveringen zijn alle vier wetscholen van islamitisch recht het eens dat borstvoeding slechts serieus kan worden genomen (in het effectueren van de regels van het huwelijk en de hidjaab) als het plaatsvindt in de periode die daarvoor gecreëerd is. Het is niet van betekenis na deze periode.

Daarom zeggen de geleerden dat de toestemming door de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) was gegeven aan Sahla, voor het geven van melk aan Salim, als een speciale dispensatie (ontheffing, bedoeld was, die alleen in dit geval gold en niet voor generalisering vatbaar is.

Imam Abu al-Abbas al-Qurtubie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd dat alle vrouwen van de Profeet (sallahu ‘alayhi wa sallam), met uitzondering van Aa’isha (moge Allah hen allen genadig zijn), dit als een speciale dispensatie beschouwden. Dit is ook het standpunt dat wordt ingenomen door de meerderheid van de eerdere (salaf) en de later (khalaf) geleerden. Zij beschouwden de hadieth als specifiek van toepassing zijnde op Salim en Sahla en zijn van mening dat het niet toegestaan is voor een volwassene om borstmelk te zogen. Als een volwassene wel borstmelk heeft gezogen, dan zal dit geen consequenties hebben met betrekking tot het huwelijk en de regels van de hidjaab. (zie: al-Mufhim, 4/186-187 en I’laa as-Sunan, 11/119).

Bovendien heeft Umm Salama, de vrouw van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken), gezegd: ‘Alle vrouwen van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) verwierpen het idee dat iemand tot hen kon komen (zonder de regels van de hidjaab in acht te nemen) met dit type van borstvoeding (het zogen van een volwassene), daarom zeiden zij tegen Aa’isha (moge Allah tevreden met haar zijn): “Bij Allah, wij beschouwen dit niet als een dispensatie gegeven door de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) voor Salim. Het is niemand toegestaan om onze huizen binnen te treden met dit type van pleegouderschap en wij onderschrijven deze visie dan ook niet”’ (Sahieh Muslim, nummer 1454).

Conclusie is dat het niet toegestaan is voor een volwassene om borstmelk te drinken, noch heeft het enkele invloed op de regel van de hidjaab en het huwelijk. De metgezel Salim (moge Allah tevreden met hem zijn) had een speciale dispensatie gekregen van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) om de melk van Sahla, de vrouw van Abu Hudhayfa, te drinken wegens speciale omstandigheden in hun geval. Salim dronk echter niet direct van de borst van Sahla, ze goot de melk immers eerst in een kom en hij dronk hieruit.

En Allah (Ta’aalaa) weet het beste

(Vertaald door een broeder)

 

 

Hisham overgeleverd op gezag van zijn vader, dat Aishah werd genoemd in de aanwezigheid van een man en hij beschimpte haar, waarop tegen hem werd gezegd: “Is zij dan niet uw moeder” Hij zei: “Zij is mijn moeder niet “Toen het nieuws van dit incident Aisha, radiallah3anha bereikte, zei ze:” Hij heeft de waarheid gesproken! Inderdaad, ik ben de moeder van de gelovigen en niet de moeder van de ongelovigen “. [“Al-Hujjah fi Bayaan Al-Mahajjah”, 2/402]

 

Engels: http://gift2shias.com/2009/10/18/hdith-about-breastfeeding-explained/

One Comment

  1. DjazakumhuAllahu ghairan voor deze uitleg, wa’3alaykumassalam.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *