Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Gedrag jegens Soennieten

De Sjiieten over de SoennietenWie is de Nasibi?

In dit stuk krijgt u uitleg over de Sjiietische leer, en hoe de Sjiieten zich voelen tegenover de Soennieten. “Nasibi” Zijn volgens de Sjiieten de Soennieten.


Shia sheikh Muhammad Hasan an-Najafi al-Jawhari quote de geleerden van de Shee’ah in zijn boek Jawaher al-Kalam (vol 6, p. 66) :
“أن الناصب يطلق على خمسة أوجه: الخارجي القادح في علي (ع)، الثاني ما ينسب إلى أحدهم (عليهم السلام) ما يسقط العدالة، الثالث من ينكر فضيلتهم لو سمعها، الرابع من اعتقد فضيلة غير علي (ع)، الخامس من أنكر النص على علي (ع) بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يصدقه
“De Nasibi titel wordt voor vijf redenen aangewezen (aan een person): voor een Khariji die ‘Ali (as) bekritiseert; ten tweede, voor hij die iets attribueert dat de oprechtheid (adala) van de Imams teniet doet; ten derde, voor hem die een van hun deugden ontkent wanneer hij erover hoort; ten vierde, voor degene die gelooft in de superioriteit van iemand anders over ‘Ali; ten vijfde, hij die het verslag van de expliciete verkiezing van Ali ontkent, na het horen erover of wanneer het hem bereikt op een manier dat hem toestaat het te bevestigen.”

Hussain ibn al-Shaikh Muhammad al-Usfoor ad-Drazi al-Bahrani zegt in zijn boek “Mahasin nafsaniya fi ajwibat masail horasaniya” (p157):
أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي غيره
“Zoals jullie hiervoor hebben geleerd, de term Nasib betekent niets dan het prefereren van iemand over Ali.”

Shia geleerde Aal-‘Asfour geeft aan: “…. Integendeel, hun (de 12 Imams) overleveringen  [ ‘Aliahim Al-Salam) verklaren dat de Nasibi degene is waarnaar als ‘Sunni’ wordt verwezen.
Hij [ Aal-‘Asfour] brengt dan bewijzen naar voren om zijn uitspraak te ondersteunen, en becommentarieert het, zeggende:
“En er is geen meningsverschil over dat wat met de Nasibah wordt bedoelt de Mensen van de Sunnah (Sunnis) zijn, degenen die zeggen dat de gebedsoproep aan Ubi ibn Kaa’b in een droom was getoond. Zo is het duidelijk voor jou geworden dat de dispuut tussen dezen die drie meningen hebben over [ de definitie van Nasibi] – m.a.w.  degenen die zeggen dat het alleen het prefereren [van Abu Bakr, Umar en Uthmaan over ‘Ali] en haat hebbende tegen hun Shi’a is, zoals is overgenomen door Muhammad Amin in Al-Fawaed Al-Madaniya, en haat tegenover hen [‘Alaihim Al-Salam] dragend,  zoals wat gekozen is door… alleen maar een taalkundig dispuut is, aangezien het duidelijk is dat deze [drie meningen van de Shi’a geleerden] aan elkaar zijn aangesloten en gerelateerd.”  (Boek “Al-Mahasen Al-Nafsaniyah fee Ajwebat Al-Masael Al-Khurasaniya”, p. 147)

قال الصادق (ع) الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أو صلى أو زنى أو سرق
إنه في النار

 

“De Nasibi of Ahlul Bayt zou zich geen zorgen moeten maken over het vasten, het gebed, het began van overspel of het stelen, omdat hij (toch) naar het hellevuur gaat.”

Imam al-Sadiq (as) zei: “De Nasibi of Ahlul Bayt zou zich geen zorgen moeten maken over het vasten, het gebed, het begaan van overspel of het stelen, omdat hij (toch) naar het hellevuur gaat.” (Thawabul a’amal wa aqabul aaa’mal)
Thawabul ‘amaal wa ‘aqaabul ‘amaal by Shaikh Sadooq (ra):
و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد [عبد الله بن سنان] عن أبي عبد الله (ع) قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لم تجد رجلا يقول أنا الناصب [أبغض] محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنكم تتوالونا و أنكم من شيعتنا

En sommige kettens van Muhammad b. Ahmad van Ibrahim b. Ishaq van ‘Abdullaj b. Hammad [‘Abdullah b. Sinan) van Abi Abdullaj (as) zei: ‘De Nasibi is niet degene die haat voor ons Ahlul Bayt (as) heeft, aangezien je geen man zult vinden die zegt: ‘Ik ben een hater van Muhammad (as) en de pure familie van Muhammad, maar de Nasib daarentegen is degene die haat voor jullie mensen (Shia) heeft en weet dat jullie van ons houden en dat jullie mensen tot onze Shias (groep) behoren.”

En nu komt het… – Wat dien je als Sjiiet met deze Soenniet te doen?

روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : ” خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ” رواه بسند آخر عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع مثله

De Shaikh (Shaikh Tusi) heeft in al Tahdheeb in een Sahih/Authentieke keten van overlevering  van Hafs b. al Bakhtari van abi Abdullah (as) overgeleverd die zei: “Neem het bezit van de Nasib waar je het ook aantreft en zend ons de Khums (een vijfde deel).” Overgeleverd door de laatste sanad Mu’alla b. Khunais van abi Abdullah (as) eraan gelijk (al Tahdeeb van Tusi).

Al Hadaiq al Nadhirah of Shaikh Yusuf al Bahrani (1186 AH) Volume 18 Pagina 156:
وروى في العلل عن الصحيح عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم ولكن اتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت فما ترى في ماله ؟ قال: أتوه ما قدرت عليه
En het is in al Illal van de Saheeh overgeleverd van Dawood b. Farqad die zei: “ik zei tegen abi Abdullah (as): “Wat zeg je over het doden van de Nasib?” Imam (as) zei: “ Het bloed is halal (toegestaan), maar ik ben bang/bezorgd over jullie (lot), dus wanneer je in staat bent een muur over hem heen te duwen of hem in het water te verdrinken zodat niemand er getuige van is, dan dien je dat te doen.” Ik zei: “Wat beschouw je over zijn bezit.” Imam (as) zei: “Vernietig het wanneer je in staat bent.”

Zoals altijd staan de bronnen erbij, dus je kunt het zelf controleren als je het wilt.
http://youpuncturedtheark.wordpress.com/2011/10/07/enemies-and-haters-of-ahlelbayt-according-to-shias/ 

 

 

Deel 2:

 

Een van de grootste tegenstanders van de sjiieten was sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en om dat hebben een deel van de sjiieten hem belasterd door te beweren dat hij een Nasibi (dat wil zeggen een hater van Ahlel Bayt) is. Answering-Ansar verwijst naar hem als “Imam van de Nasibis, Ibn Taymiyya”. En toch, was Ibn Taymiyyah een liefhebber van Ahlel Bayt, niet alleen had hij liefde voor de Ahlel Bayt, maar hij verklaarde publiekelijk de noodzaak van het houden van de Ahlel Bayt als onderdeel van het credo van de Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Laten we eens kijken naar wat sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah schreef in zijn meest bekende boek, Al-Aqiedah Al-Wasitiyyah, zei hij:

“Zij (de gelovigen) accepteren wat voortdurend gemeld wordt over de prins van de gelovigen Ali Ibn Abi Talib …”

(Ibn Taymiyyah, Al-Aqiedah Al-Wasitiyyah, hoofdstuk 4)

Ibn Taymiyyah zei verder:

“De beste mannen van deze oemma na de Profeet zijn: Aboe Bakr, daarna ‘Omar, ten derde: Uthman, en vierde: Ali Ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hen allen).”

(Ibn Taymiyyah, Al-Aqiedah Al-Wasitiyyah, hoofdstuk 4)

Met betrekking tot de profetische huishouden, heeft Ibn Taymiyyah gezegd:

“De Ahloes Soennah moeten houden van de familie van de Profeet, geef ze ondersteuning, en eer de profeet’s wens met betrekking tot hen, zoals hij zei Ghadir Khumm: ‘Ik vraag je bij Allah te zorgen voor mijn familie, ik vraag u bij Allah om zorg voor mijn gezin. ”

(Ibn Taymiyyah, Al-Aqiedah Al-Wasitiyyah, hoofdstuk 4)

Uitleg over de soennitische geloofsbelijdenis, sheikh al-Islam heeft gezegd:

“Zij (Ahloes Soennah) houden van de mensen van het huishouden van de Boodschapper van Allah, beschouwen hen met liefde en trouw, en zij luisteren naar het bevel van de Boodschapper van Allah over hen … maar ze verwerpen de weg van de (sjiitische) Rafidhis die een hekel hebben aan de Sahabah en hun lasteren, en ze verwerpen de weg van de Nasibis die Ahlel Bayt beledigen in woord en daad.”

(Ibn Taymiyyah, Majmoo al-Fatawa, 3 / 154)

Ibn Taymiyyah was zo gekrenkt door de dood van Hussain in Kerbala, dat hij het volgende zei:

“Moge Allah zijn moordenaars vervloeken, en wie blij was met zijn moord! ‘

(Ibn Taymiyyah, Majmoo al-Fataawa, Vol.4, pp.403-404)

Let op: Ibn Taymiyyah had geen namen noemen, want het is niet de praktijk van de soennieten aan de doden uitschelden op naam of persoon, maar Ibn Taymiyyah verklaarde eerder een voorwaardelijke en algemene verklaring, dat wil zeggen degene die Hussain ibn Ali gedood heeft zal worden vervloekt.

Het is helemaal interessant hoe onzorgvuldig de sjiieten zijn als het gaat om het rondslingeren van beledigingen van het Nasabi zijn! Het is zeer vergelijkbaar met de onverantwoordelijke houding van de Israëlische zionisten, die beledigingen rondslingeren van het anti-semitistisch zijn als iemand israël beledigt. De sjiieten definiëren een “Nasibi” iemand te zijn die de sjiieten beledigt, en in werkelijkheid heeft hun definitie van het woord niets te maken met de Ahlel Bayt! Hoe oneerlijk zijn Answering-Ansar’s beweringen dat Ibn Taymiyyah een Nasibi was: welke Nasibi bij zijn volle verstand zou vragen om de verplichting van het houden van de Profetische huishouden? Welke Nasibi zou beweren dat Ali ibn Abi Talib een van de vier grootste mannen in alle islamitische geschiedenis was? Zou een Nasibi niet blij zijn bij de dood van de kleinzoon van de profeet? En toch sheikh al-Islam vervloekt degenen die Hussain ibn Ali gedood hebben en degenen die gelukkig zijn over zijn moord!

De sjiietische propagandisten verwijzen naar ons als “takfieris” en andere dergelijke dingen, maar de realiteit is dat zij het zijn die schuldig zijn aan dit! Laten we ons eraan te herinneren dat in de sjiietische Fiqh een “Nasibi” wordt beschouwd als erger dan een ongelovige. Merk op hoe gemakkelijk de sjiietische propagandisten verwijzen naar mensen als “Nasibis”, laat er geen twijfel over bestaan dat Answering-Ansar naar ons op een dag zal verwijzen  als Nasibis! Waarom zou de sjiieten ooit klagen over “takfieri soennieten” wanneer ze zelf schuldig zijn aan slechter dan dit? Sterker nog, het zal heel moeilijk zijn om via Answering-Ansar een weerlegging te vinden waar ze zich onthouden van het vernoemen naar een soennitische auteur als “Nasibi”. Iemand een Nasibi noemen is takfier, en het is in feite nog erger dan takfier!

Moge Allah sun7anahu wa ta3ala ons allen leiden.

BismiAllahi Rahmani Raheem.

Op deze pagina krijgen sjiieten wat basisuitleg over de niet-sjiieten; wat zeggen de Ayatollah’s, Marja’s en wat wordt de sjiieten verteld over “ons”, de soennieten? Klopt het dat wij tegen de Ahlalbayt zijn? Tegen Ali? Klopt het dat moslims Wahhabi’s  zijn?

 

-Soennieten zijn tegen de Ahlalbayt.

-Soennieten houden meer van Yazid dan van Ali.

-Soennieten negeren de 10e Muharram (Ashora).

-Soennisme klopt niet, want de 4 wetscholen zijn sektes of spreken elkaar tegen.
Klopt TOTAAL niet. Ten eerste: meningen, in overeenkomst met de Profeet; als iets in tegenstrijd is, verwerpen. Het zijn slechts Fiqh/Jurisprudentie zaken, niet Aqiedah.

-Soennieten zijn Nasibis.

-Soennieten zijn tegen de 12 imams.

-Soennieten zijn Wahhabi’s, Salafi’s, Takfiri’s en terroristen.

-Soennieten zijn tegen de 12 Imams.
Uitleg: Ten eerste heeft de 12e imam, de zogenaamde “Mahdi” nooit bestaan. Hij is nooit geboren, immers; de enige shia teksten die hierover gaan, komen van 1 sjiitische overleveraar die door andere shia ulema tot “onbetrouwbaar” is geclassificeerd. Hier komt nog bij dat de 11e imam, geen kinderen had aangezien zijn vrouw geen kinderen kon krijgen.Vervolgens: De 11 imams zijn alhamdoelillah moslims; zie dit bericht.

 

Sjiieten zijn de Takfiris:
Mensen worden Takfiri genoemd, wanneer zij Takfier doen op mensen terwijl dat niet legitiem is. Een moslim een kafir (ongelovige) noemen is dus wat deze mensen doen. In dit stuk zullen we jullie uitleggen wie de grootste  Takfiri’s zijn op dit moment. Dat zijn namelijk de sjiieten. De sjiieten menen dat iedereen die NIET gelooft dat Ali (radia Allahu 3anhu) de eerste rechtmatige Khaliph was, en dus de eerste drie Khaliphen (Abu Bakr, Omar en Uthman) verwerpt, een ongelovige is. Sterker nog; de meeste sjiieten eisen van iemand die ‘moslim’ wordt, een shahada (getuigenis) opnoemt waarin de nieuwe moslim (sjiiet) SPECIFIEK de eerste drie Khaliphen dient te verwerpen. Dan pas kun je volgens deze takfiri-sekte een ‘moslim’ zijn.

Ibn Babawiyah, een grondlegger van het sjiisme, heeft in de vierde eeuw na Hijra gesteld dat het onmogelijk is om de ‘Islam’ binnen te treden, behalve als men de drie Khaliphen specifiek verwerpt. Het is dus niet voldoende om ‘La ilaha illa Allah, Muhammad Rasullu Allah’ te zeggen volgens de sjiitische geleerden.

Niet alleen extreme sjiieten (Rawafidh) zoals Yasser al-Habib vereisen het verketteren van de Metgezellen (tabarra), ook Nederlandse sjiitische organisaties en Hussayniaats vereisen dit. Soms gaat het veel verder dan de drie Khaliphen verketteren; bepaalde sjiitische geleerden willen ook dat men afstand neemt van de Moeders der Gelovigen (33:33)!

Een sjiitish boek, authentiek verklaard door vele shia geleerden in onder andere Al Khoei’s boek, “Kamel Ziyaraat” (complete bezoeken), verteld ons verder: er bestaat een zogenaamde sjiitische overlevering die als volg duidt:

“Ik heb al mijn welvaart, goud en zilver verkocht om naar Mekka te gaan. Imam Jafar Sadiq zei vervolgens: ‘Doe het niet!’ ‘De mensen van Mekka zijn zonder twijfel ongelovig, het zijn afvalligen!” Vervolgens vroeg de man in de overlevering; “Waar moet ik dan naar toe gaan?” Hierop antwoordde Imam Jafar Sadiq volgens de sjiieten: “Bezoek Kufa (Irak), dat is beter; het zal je problemen oplossen”.

Wij, moslims, geloven dat Imam Jafar Sadiq een goede moslim was. De sjiieten misbruiken echter zijn naam en koppelen er veel leugens aan; zo ook in bovenstaand geval, waarin zij beweren dat de inwoners van Mekka (de moslims uiteraard) ongelovig zijn. Dit alles speelt zich af NA de dood van de Profeet, salla Allahu 3alayhi wa sallam!

We lezen verder in het boek, dat wie op de dag van Arafat (erg belangrijke dag in de Islam) Kufa bezoekt, er een beloning van zal krijgen dat 1000 X 1000 (Of 1000 Umrah en 1000 veldslagen met de Profeet) dan dat van de bedevaartgangers die op dat moment in Mekka staan! Het blijft hier echter niet bij; “Allah zal op de dag van Arafat éérst  kijken naar de bezoekers van het graf van Hussein, en daarna pas naar de mensen die zich verzameld hebben op de berg Arafat.” Als verklaring hiervoor, geeft de schrijver in het boek aan dat de mensen in Makkah (Arafat) kort gezegd hoerenzonen (zonen van overspelplegers) zijn, en de mensen uit Kufa niet.

Khomeini, de peetvader van het sjiisme in de 20-ste eeuw, heeft in zijn boek ’40 Hadith’, pagina 632 het volgende geschreven: “Het geloven in de leiderschap van de Ahlalbayt (dus Ali, en niet de drie Khaliphen), is een voorwaarde voordat ALLE daden worden geaccepteerd.” Hiermee wordt bedoelt dat diegene die niet in het sjiisme gelooft, geen moslim is. Wij willen verduidelijken dat veel Nederlandse sjiieten hier niet van op de hoogte zijn, en dus volgens het sjiisme ook zelf ongelovig zijn. Deze Nederlandse sjiieten willen slechts de Islam volgen, i.p.v. het sjiisme of hebben hun boeken niet voldoende ingelezen. Wie is hier de Takfiri? U weet waar we naar toe willen gaan…

Mirat Al Uqool, geschreven door Al Majlisi, pagina 311: “Diegene die niet gelooft in al onze imams, gelooft NIET.” En weet, beste lezer, dat de sjiieten hun Imams, bijvoorbeeld de Shia Mahdi (die niet bestaat), als een god op aarde wordt beschouwd. De Twaalfde Imam, de ‘Mahdi’, is nooit geboren, daar de vrouw van de 11e Imam geen kinderen kon krijgen (en dus bijvoorbeeld geen dikke buik kreeg tijdens haar  zwangerschap). Het aantal leugens hieromtrent kent geen einde; de Twaalfde Imam zou op dit moment ruim 1100 jaar lang zichzelf hebben verscholen in een grot in Samarra; u leest het goed, ruim 1100 jaar! Nee, daar gelooft geen enkel weldenkend mens in, laat staan een moslim. Wat dat ons maakt volgens Al Majlisi? Yep, een ongelovige…

Ni3matullah al Djazaeri: “Wij geloven niet in de Allah en de Profeet van de soennieten. Wij geloven alleen in een Allah en een Profeet die Ali als Khaliph aanstelt. Wij doen afstand van deze mensen!”

NASIBI’s, NAWASIB:
De sjiieten spreken vaan over de ‘Nawasib’. Deze term wordt gebruikt voor zij die zich tegen Ali (radia Allahu 3anhu) of de Ahlulbayt keren. Mensen die volgens de sjiieten Nawasib zijn, zijn de Ahlu Sunnah. Iedere soenniet, ongeacht zijn leeftijd, ras of geslacht, is dus per definitie een Nasibi, volgens de sjiieten (aangezien wij niet geloven in de Imamah).

EN ANDERS OM DAN?
Het zou onjuist zijn om het over dit onderwerp te hebben zonder dat we een verheldering zouden geven omtrent ons standpunt en de praktijken van de moslimgemeenschap (Ahlu Sunnah). Er heersen veel missconcepties bij soennieten én niet-soennieten omtrent takfir.

Het is niet meer dan logisch dat wanneer men informatie zoekt over iets, de laymen (volk dat slechts volgt) altijd zal verwijzen naar de leiders van een groep. Zo is dat ook in het sjiisme; we kijken niet naar wat een algemene sjiiet uit Den Haag verricht; wij kijken naar wat de erkende sjiitische geleerden en hun boeken (literatuur) propageren; dit is het sjiisme.

Ten eerste dient men te weten, dat er ruim tien maal minder sjiieten op deze aardbol leven dan soennieten; het aantal geleerden van beide groepen zijn dan ook verschillend qua grootte. Toch zal men geen één gerespecteerde, betrouwbare soennitische geleerde kunnen vinden die zegt dat ALLE SJIIETEN ongelovig zijn; dit komt omdat wij, de soennieten, belang hechten aan bewijsvoering, persoonlijke situaties en het onderwerp ’takfir’ niet licht opvatten. Men kan niet zomaar zeggen dat die en die een ongelovige is, slechts omdat hij een zonde pleegt.

Men wordt pas een ongelovige wanneer men bijvoorbeeld duidelijk tegen de Islam in gaat. Ons standpunt kunt u hier lezen.

Nu we hebben gezien hoe het sjiisme denkt over soennieten, willen we zeggen dat we jammer genoeg soms zien dat enkele soennieten maar al te graag met de term ‘kafir’ rondstrooien. Zij willen hiermee zeggen dat het sjiisme (als sekte) niet Islamitisch is. In dat geval hebben ze gelijk, maar we zouden de algemene sjiieten niet ongelovig moeten noemen. Let op: we hebben het hier NIET over de extreme sjiieten, die de compleetheid van de Koran ontkennen en de Metgezellen verketteren. Een algemene sjiiet is zich er soms niet bewust van dat hij of zij een andere religie dan de Islam aanhangt, en kan soms dus gewoon een moslim zijn.

http://devilsdeceptionofshiism.wordpress.com/category/shia-takfir-of-sunnis/

Allah weet het het beste!

One Comment

 1. WHAT THE RAFIDAH SHIA KUFAR SAY ABOUT AHLUS SUNNAH/ MUSLIMS?

  – “The wealth, the property and everything which belongs to a Sunni is actually yours (is legal for you)”

  [Tahzib-ul Ahkam, Vol. 2 Kitabul Makasib, p. 116, published in Iran]

  – “Although Allaah, the Exalted, has not created a creature worse than a dog, yet a Nasbi (i.e. A Sunni) is worse than even a dog.”

  [Haqqul Yakeen (Persian) Vol 2, P. 516]

  – “It is contained in several sources of information that they, (the assumed Imams of Shias) said: ‘Should every angel that Allaah, the Exalted and Gracious, has created, every prophet that Allaah has appointed, every truthful martyr, (collectively) pray to Allaah, the Exalted and Gracious, to release a Nasbi (a Sunni) from the Hell, Allaah would never release him.”

  [Haqqul-Yaqeen, (Arabic), Vol. 2 P. 192]

  – “When Qaem alaihissalam appears, he will start slaughtering Sunnis and their Ulema before slaughtering the infidels (kuffar).”

  – Abi Hamza reports that he said to imam jaffar as sadiq that some of his fellows fabricate regarding those who preceded them. Upon that Imam Jaffar told him to stop taking about them, for the whole mankind except their Shia, are children of adultery (or in other words they are illegitimates)!

  [Usool e Kaafi, Vol 8]

  – “Everybody, except us Shi’ites, are illegitimate.”

  [Furoo’u Kafi in Kitabul Raudah: 135]

  – “I have been informed that they were both non-believers and any one who befriends them (by thinking they are good) are also non-believers.”

  [Haqqul Yaqeen: 2:522]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *