Pages Navigation Menu

Wat is er na de waarheid (islam) behalve de verkeerde weg? (sjiisme)

Vragen aan de Sjiieten.

Vragen die de weldenkende Sjiieten naar de Waarheid hebben geleid.

 

as-Salamu ‘alaykum wa rahmatullaah,

Voordat we überhaupt beginnen met de vragen te stellen, zal het in feite ONMOGELIJK zijn voor de Sjiieten om de onderstaande vragen te beantwoorden. Dit komt gewoonweg door het feit dat je de waarheid niet kunt ontkrachten, maar slechts bewijzen. Desondanks zullen ze met dingen komen als “Het zijn leugens van de Soennieten“, “Het zijn verzinsels van de Soenniten”, of ze zullen gewoonweg Taqiyyah toepassen.

TAWHEED: Het állerbelangrijkst in de Islam, is de Tawheed oftewel ‘monotheïsme’. Alle Profeten kwamen namelijk met het bericht om slechts één God te aanbidden. Jammer genoeg zien we dat vooral in het sjiisme shirk (meergodenaanbidderij) bijna dagelijkse kost is.

ONFEILBAARHEID:

KORAN:

AHLALBAYT:

METGEZELLEN:

RACISME:

POLITIEK:

-Waarom trouwde Ali zijn dochter Oum Koulthoum aan Omar?

-Koran: “… this day, I have perfected your Religion for you, completed my favour upon you, andchosen Islam as your Religion…” …..

-Waarom streed Ali niet tegen Abu Bakr toen hij Khalief werd? Was hij bang of was hij het met de benoeming eens? (Beide opties zouden het Sjiisme steenhard ontkrachten)

-Toen Ali na Uthmans dood de vierde Khalief werd.. en dus de baas was: Waarom veranderde hij de Quran niet? (Naar de Fatima Quran) Waarom introduceerde hij geen Mutah? Waarom verklaarde hij geen Sjiiet te zijn? etc.

-Vastte de Profeet op de dag van Ashora om Imaam Hussein te herdenken? (Hij vastte al VOOR zijn dood) OF vastte de Profeet die dag omdat de Bani Israeel op die dag werden gered?

-Waarom nam de Profeet Abu Bakr mee toen hij de Hidjra verrichtte naar Medina?

-Waarom greep de Profeet niet in om de benaming “Bevestiger van de Waarheid” die aan Abou Bakr As-Siddiq werd gegeven?

-Waarom vroeg de Profeet Abu Bakr om het gebed te leiden wanneer hijzelf ziek was?

do you believe friday prayer and any prayer is not accepted until the 12th imam shows up and you pray behind him?

Koran recitatiemethoden. Allemaal sunni

do say Ali(ra) has power to grant heaven to whoever he wishes?

do you pray towards Ali(ra) grave and not the Kaba when your in Najaf?

do you pray on your sand puck because it has Ahlul bayt names on them and that its from Ali(ra) grave in Najaf which make it pure…..does that sound like Islam to you, or shirk?

Do you believe hitting yourself takes your sins away?

 

-Hoe kun je als sjiiet menen dat Ali tegen de 3 Khaliphen was, terwijl hij zijn zonen naar hen heeft vernoemd?

-Hoezo leeft een mens/mahdi 600 jaar, anno 1500 en later?
-Waarom was Ibn saba , de jood de stichter van het sjiisme?
-Waarom trouwde Ali zijn dochter Oum Koulthoum aan Omar?
-Waarom streed Ali niet tegen Abu Bakr toen hij Khalief werd? Was hij bang of was hij het met de benoeming eens?

Hussain moge Allah tevreden op hem zij de zoon van Ali moge Allah tevreden op hem zijn kent volgens jullie de ongeziene het verborgene alghaib.

Waarom had hij dan zichzelf zijn kinderen en zijn familie meegenomen, terwijl hij rh wist dat hij gedood zou worden!

Is dit geen zelfmoord en medeplichtig aan moord?

Dit geldt ook voor de 8e emam van de shia,hij dronk een beker met vergiftigd granaatappelsap ,hij wist dat het vergiftigd was dus ook een vorm van zelfmoord.

my question is regarding verse 33:33 Allah says in this verse that He intends to purify you from every rajis……. so my question is were not ahlul bayt purified before ? since we believe that every prophet and ahlul bait(as) are infallible by birth . i m confused….

“Jullie imams zijn onderling toch nooit tegenstrijdig? Waarom deed Hassan(ra) vrede met Muawiya(ra), terwijl Husayn(ra) opstand deed tegen Yazid(ra)?”

Al-Hassan (tweede sjiitische imam) is superieur aan Al-Hussein (derde sjiitische Imam), maar toch menen de sjiieten dat ze de nakomelingen van Al-Hussein volgen, terwijl men in principe de nakomelingen van Al-Hassan zou moeten volgen. Onze vraag aan de sjiieten is: waarom? Is dat omdat Al-Hassan met een Arabische vrouw getrouwd was, en niet met een Perzische? (racistische elementen binnen het sjiisme)

 

Hi bro, a Sunni writer asked, “If Ali had received Allah’s command to be the Caliph, why did he choose to maintain the unity of the Muslims and allow Abu Bakr to be the Caliph? By doing so, is Ali not disobeying Allah’s wishes, and worse, showing that Allah may not be able to prevent the Muslim Ummah from breaking up if he had a fight with Abu Bakr? How would you respond to this line of thinking?

 

Als Ali (moge Allah tevreden zijn over hem), zoals de sjiieten menen, de Khalief diende te worden: waarom deed hij niets toen Abu Bakr werd gekozen door de moslims als Leider? Is Ali hierdoor niet ongehoorzaam aan Allah omdat sjiieten geloven dat Wilayat (opvolging) een goddelijke keuze is? (PS: Moslims geloven dat Ali net als de meeste moslims gewoon de eed heeft afgelegd aan Abu Bakr: zij zijn dus geen vijanden van elkaar (verre van!))

 

 

Jullie weten vast wel dat asma bint umais eerst met de broer van Imam Ali (as) was getrouwd, Ze waren 20 jaar getrouwd. Toen stierf hij en trouwde ze n een tijdje met Abu Bakr. Dat duurde 2 jaar en toen stierf hij. Ze waste ook zijn lichaam. Uiteindelijk werd ze de vrouw van Imam Ali (as). Mijn vraag is hoe kon zij uiteindelijk met Abu Bakr trouwen en toen Imam Ali (as) uiteindelijk met haar ook. Ik weet dat zij een zeer geleerde vrouw was en 1 van de beste studenten was van Fatima Zahra (as). Dat is vast een reden dat Imam Ali (as) met haar ging trouwen en zij was getuige tijdens de ruzie van Fatima Zahra (as) en Abu Bakr. Ze stond zelfs aan haar kant. Dus hoe kon zij dan met Abu Bakr trouwen en Imam Ali (as) weer met haar terwijl zijn vrouw Fatima Zahra (as) veel pijn heeft geleden door Abu Bakr en hem nooit heeft vergeven?

 

Bij de achterban van de Shi’a bestaan er twijfelachtigheden omtrent een aantal aspecten van de Deen. Voor de oprechte zoeker van de Waarheid heb ik hier insha Allaah een zeer leerzame 5-delige serie lezingen (die tussen de 5 á 10 minuten ongeveer duren) van Shaykh Dr. Saleh as-Sale(rahimahullaah) die deze twijfelachtigheden behandeld welke ervoor gezorgd hebben dat vele jongeren onder de Shi’a geleid zijn naar de Waarheid. De lezingen zijn in de Engelse taal gegeven; klik hieronder:

Questions that Led Shia to the Truth
Door: Shaykh Dr. Saleh as-Saleh

Een aantal onderwerpen daaruit zijn: “Ali’s dochter haar trouwerij met Omar”, “Ali’s respect voor Otman, Abu Bakr, en Uthman”, “De Imaams hun kennis over het Ongeziene”.

Ook zijn ze op Youtube te beluisteren. Ga daarvoor naar hier. Rechts beneden zijn alle delen te zien.

De lezingen zijn gebaseerd op het boek ‘ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت‘, dat betekent ‘Ik won de Sahaabah en verloor Aal al-Bayt niet’. De auteur van het boek heet ‘Ali bin Muhammad al-Qudaybi. Hieronder is het kaft van het boek te zien. Diegenen die het willen downloaden en lezen, kunnen op de afbeelding klikken.

Voor de oorspronkelijk site, klik hier. (ARABISCH)

‘Ali bin Muhammad al-Qudaybi is één van de oprichters van de site ‘Muhtadoon’ – ‘Degenen die geleid zijn’. (ARABISCH)  Deze website is opgericht door een paar voormalige Shi’ieten die geleid zijn naar de Islaam. Verder kun je een reeks van de lezingen vinden van ‘Ali bin Muhammad al-Qudaybi over de punten waar hij zich tegen afzette en die de oorzaak zijn van zijn leiding naar de Islaam (na de Leiding van Allaah natuurlijk): Klik hier. Scroll vervolgens naar beneden, naar zijn naam.

 

http://understand-islam.net/audio/andromeda.php?q=f&f=%2FFitan+and+Deviations+.+-+.+2.+Religions+and+Sects%2FRejectionists+Shi3a%2FQuestions+that+Led+Shia+to+the+Truth

One Comment

 1. degene die de vragen heeft neergezet stelt dat het “onmogelijk” is om deze vragen te beantwoorden. daarom wil ik graag laten zien dat deze vragen dergelijk te beantwoorden zijn. mits je de waarheid accepteert!
  1. Waarom trouwde Ali zijn dochter Oum Koulthoum aan Omar? het staat niet vast dat hij dat gedaan heeft, binnen de sjisme is daar twijfel over, al dan niet ontkrachting. voor diegene die zeggen dat het niet gebeurd is, kun je niets meer zeggen want die geloven de ‘rowaajaat’ niet, vooral omdat ze tegenstrijdige zaken bevatten. maar voor diegenen die stellen dat het wel gebeurd is,daar hebben ze een redenering voor die door al-kuleni wordt gegeven in een ‘rowaja’ dat Umar had bedreigd Imam Ali als een dief te noemen en twee getuigen te gebruiken, waardoor Imam Ali onder druk is gezet.
  2. Waarom streed Ali niet tegen Abu Bakr toen hij Khalief werd? Was hij bang of was hij het met de benoeming eens? voor een strijd moet men de voor- en nadelen overwegen, en Ali zag dat de voordelen (voor de moslims) is bij het niet vechten. hij was zeker niet bang, want hij is hij en iedereen weet wie er eigenlijk bang is voor een strijd. bovendien had hij niet genoeg mensen om zich heen om ermee te vechten. en hij was zeker niet eens met de benoeming en dat heeft hij meerdere malen laten merken (zie sjietische boeken).
  3. Toen Ali na Uthmans dood de vierde Khalief werd.. en dus de baas was: Waarom veranderde hij de Quran niet? (Naar de Fatima Quran) Waarom introduceerde hij geen Mutah? Waarom verklaarde hij geen Sjiiet te zijn? etc.
  hij veranderde de Quran niet, omdat die niet iets anders bevatte dan de woorden van Allah. de Quran die Ali heeft gemaakt bevat niet alleen de verzen, maar ook uitleg en meer details en informatie.
  Fatima Quran is een leugen, want nergens staat vermeld dat een Quran is, maar een “mushaf” en een Arabier zou het verschil ertussen moeten weten. bovendien staat in Al-Kafi, dat het geen een letter (figuurlijk) bevat van de Quran die we hebben, wat erop duidt dat het geen Quran is, maar een ander soort boek. mocht het verschil alsnog niet duidleijk zijn, denk na!
  hij introduceerde geen Mutah, omdat die verboden was door Umar, die volgens Imam Ali geen macht had om het te verbieden in het eerste plek, dus die was ook niet verboden. bovendien heeft Ali en andere Sahaba duidelijk laten merken dat ze daartegen zijn.
  hij verklaarde zichzelf geen sjiet omdat de sjieten de mensen zijn die hem volgen, en je kan niet zeggen: ik volg mezelf! denk na aub!
  4. Vastte de Profeet op de dag van Ashora om Imaam Hussein te herdenken? (Hij vastte al VOOR zijn dood) OF vastte de Profeet die dag omdat de Bani Israeel op die dag werden gered?
  het staat wederom niet vast dat de profeet vastte om Imam Hussein te herdenken, wel staat vast dat hij erom huilde.
  en waarom zou de profeet vieren dat Bani Israel bevrijd zijn? waarom viert hij niet de dagen dat andere profeten zijn gered of bevrijd? lijkt me een beetje naïef om dat te geloven!
  5.Waarom nam de Profeet Abu Bakr mee toen hij de Hidjra verrichtte naar Medina? zie Musnad Ahmed Ibn Hanbal, hadeeth 3062, daarin staat duidleijk dat Abu Bakr niet eens wist dat de profeet weg was, laat staat dat de profeet hem meegenomen heeft!
  6. Waarom greep de Profeet niet in om de benaming “Bevestiger van de Waarheid” die aan Abou Bakr As-Siddiq werd gegeven? bijnamen en namen zijn niet voor de profeet om te bepalen!
  7. Waarom vroeg de Profeet Abu Bakr om het gebed te leiden wanneer hijzelf ziek was?
  de profeet heeft een blinde man achtergelaten in medina toen hij die verliet om erover te regeren. dat abu bakr het gebed mocht leiden staat in veel boeken maar of het betrouwbaar is, staat niet vast. want de mensen die het overleveren zijn niet 100% betrouwbaar.
  8. do you believe friday prayer and any prayer is not accepted until the 12th imam shows up and you pray behind him? nee, anders zouden we nu niet eens bidden, maar het tegendeel is te zien. men ziet dat alle sjieten op tv bidden en ook het vrijdag gebed verrichten. als dit geen leugen is, dan weet ik het ook niet.
  9. do say Ali(ra) has power to grant heaven to whoever he wishes? neen, wel staat vast dat als iemand van hem houdt een gelovige is, en als iemand niet van hem houdt dat is hij ‘munafiq’ en een munafig is in de hel. dus kun je zeggen dat liefde voor hem meebepalend is voor het ingaan van het paradijs of hel. en dat kun je niet van abu bakr of umar zeggen!
  10. do you pray towards Ali(ra) grave and not the Kaba when your in Najaf? een gebed mag alleen richting Kaba verricht worden. dus als ik in Najaf ben of waar dan ook, dan verricht ik het gebed ook richting Kaba. genoeg is om een video te bekijken op youtube van een gebed vanuit Najaf, om te zien dat deze vraag niet gebaseerd is op een feit.
  11. do you pray on your sand puck because it has Ahlul bayt names on them and that its from Ali(ra) grave in Najaf which make it pure…..does that sound like Islam to you, or shirk?
  ik bid op alles wat van de aarde komt, mits het niet eetbaar of draagbaar is. en het staat vast dat sahaba op stenen bidden (wat jullie nu niet meer doen). en dat de naam van ahlul bayt is niet van belang. maar de plek waar het vandaan komt is wel van belang. en hierbij wil ik duidelijk maken dat we het liefst van Karbala en niet van najaf, iets waar we bewijzen voor hebben dat Karbala puurder is. dus het is niet shirk of wat dan ook.
  12. Do you believe hitting yourself takes your sins away? dit heeft niets met onze zonden te maken, we willen alleen laten zien dat we met onze imam meevoelen en willen ervaren wat hij ervaren heeft.
  13. Hoe kun je als sjiiet menen dat Ali tegen de 3 Khaliphen was, terwijl hij zijn zonen naar hen heeft vernoemd? ten eerste moet bewezen worden dat hij naar HEN vernoemd heeft en niet naar iemand anders met dezelfde naam. ten tweede: vele gelovigen hadden dezelfde namen als ongelovigen. en dus een naam geven zegt niet veel!
  14. Hoezo leeft een mens/mahdi 600 jaar, anno 1500 en later?
  is het onmogelijk? profeet Noah heeft langer dan 6000 jaar geleefd. als Allah iets wilt, dan is het niet onmogelijk!
  15. Waarom was Ibn saba , de jood de stichter van het sjiisme?
  wie zegt dat? over deze personage is twijfel en onduidelijkheid! eerst maar alles over hem weten dan pas iets over zeggen!

  ik geloof dat op alle vragen een antwoord is gegeven, of je met het antwoord eens bent, ligt geheel aan de lezer!

  EDIT ADMIN: Normaal gesproken worden dit soort lange reacties niet toegestaan; we hebben hiervoor een Forum.
  1:Het staat VAST dat het zo was. Als er BINNEN het sjiisme tegenstrijdigheden hierover zijn, betekend dat dat: de helft het accepteerd (en smoesjes gebruikt om de reden WAAROM) en de andere helft, ontkent het omdat ze anders dus voor de 1e optie moesten kiezen (toegeving/ontkrachting sjiisme). Kulayni’s reden zou het sjiisme NOGMAALS tegenspreken, namelijk dat Ali, radia Allahu 3anhu MACHTIG was, en de STERKSTE persoon was op aarde. Hoezo “onder druk gezet”.
  2:Sjiitische boeken: “Wij van WC-eend adviseren… WC eend.” Er was wel een Bay3a.
  3:Ken je eigen bronnen aub, binnen het sjiisme is er onenigheid over de Koran, de ene marja/geleerde meent dat de Mushaf-e-Fatima 3X groter is, de ander 33% meer inhoud, andere shia geleerden geloven in Tahreef, etc, etc.
  4: Huilen… Huilen vs Ashora anno 2013: slaan, bloedvergieten, NEPhuilen, bid3a’s, shirqiyaat, etc.
  5: Deze vraag is verkeerd gesteld, onze fout, deze pagina wordt sowieso nog aangevuld met elle lange lijsten.
  6: Als de Profeet, salla Allahu 3alayhi wa Sallam iets zag/hoorde dat niet kon dan zou hij het ons laten weten. Dat is de sunnah. De vraag is ook hier niet door jou beantwoord.
  7: Klinklare leugens. Controleer de boeken nogmaals.
  8, 9 en 10: de praktijk leert anders, dit gebeurt namelijk WEL.
  11: Lees ons stuk over de Turbah er maar eens op na.
  12: Lachwekkend. Zo werkt dit niet. Er zijn Profeten door tweeën gesneden.. PROFETEN! Zijn Profeten belangrijker dan de Sahaba?
  13: “Naamgevingen Ali > YouTube” Iedereen wist over wie je het had als je “Abou Bakr” toentertijd zou opnoemen. Nog beter: de NAAM van Ali’s zoon was ABOU BAKR. Van een BIJNAAM is dus een NAAM gecreëerd. Als dit je niet aan het denken zet…
  14: Je draiat erom heen, Alles wat Allah subhanahu wa Ta3ala wilt, gebeurt, ja maar de logica in zoiets ontbreekt totaal. De islam is logisch, niet onlogisch.
  15: Nogmaals: controleer JOUW eigen boeken. Een deel v.d. shia-geleerde meent dat Ibn Saba nooit heeft geleefd, anderen menen dat hij Kafir was, anderen zeggen dat het een goede shia was.

  Conclusie: Herkansing.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *